19th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Llawer yn digwydd yn canolfannau gofal plant Sir Gâr

CANOLFANNAU gofal plant Cyngor Sir Gaerfyrddin, sy’n gofalu am blant gweithwyr critigol sy’n ymateb i’r argyfwng coronafeirws, yn fwrlwm o weithgarwch.

Mae’r canolfannau, sydd wedi’u lleoli ledled Sir Gaerfyrddin, yn darparu gofal plant hanfodol er mwyn sicrhau y gall gwasanaethau rheng flaen barhau yn ystod y pandemig, yn ogystal â chefnogi ein plant mwy agored i niwed.

Mae llawer o waith yn cael ei wneud i sicrhau eu bod yn rhedeg mor esmwyth â phosibl, diolch i nifer o staff gan gynnwys penaethiaid, athrawon, cynorthwywyr addysgu, staff arlwyo, glanhawyr, gofalwyr a gweithwyr ieuenctid ynghyd â staff yr awdurdod lleol sydd wedi cael eu hadleoli o’u swyddi arferol i fod ar rotas staff y canolfannau.

Dywedodd yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol, y Cynghorydd Glynog Davies,  “Mae hi yr un mor bwysig bod ein plant yn teimlo’n hapus ac yn ddiogel yn ystod y cyfnod ansicr iawn hwn, ac mae’r staff yn y canolfannau yn gwneud gwaith arbennig. Hoffwn longyfarch yr holl staff a diolch iddynt am eu holl waith caled.”

Mae gan bob un o’r canolfannau weithdrefnau llym ar waith mewn perthynas â golchi dwylo, defnyddio hancesi papur, a chadw’r pellter o 2m er mwyn sicrhau diogelwch y disgyblion a’r staff; ac er bod hyn yn ei gwneud hi’n anodd cyflawni rhai o’r gweithgareddau ysgol mwy arferol, mae llawer yn mynd ymlaen o hyd.

Mae hyn yn cynnwys sesiynau amser cylch i drafod teimladau, emosiynau a sefyllfaoedd; gweithgareddau corfforol megis cylchedau yn y neuadd neu allan ar yr iard, sesiynau ymarfer corff ar-lein, karaoke dawns a cherfluniau cerddorol; yn ogystal â ioga, ymarferion ymlacio a meddwlgarwch.

Mae’r gweithgareddau eraill yn cynnwys celf a chrefft, garddio a phlannu, a darllen a gwrando ar storïau gan gynnwys rhai wedi’u hysgrifennu’n benodol mewn perthynas â’r sefyllfa Covid 19.

Defnyddir iPads a chyfrifiaduron yn y canolfannau, ond mae’r staff yn ymwybodol o amser y disgyblion ar sgrîn a chaiff y dyfeisiau eu glanhau bob tro ar ôl iddynt gael eu defnyddio ac mae’r disgyblion yn golchi eu dwylo cyn ac ar ôl eu defnyddio.

For More Great News Stories Click The Banner

Mae rhai o’r disgyblion yn defnyddio rhan o’r diwrnod i gwblhau tasgau a osodir gan eu hysgolion/athrawon eu hunain ac mae staff y ganolfan yno i roi cymorth os oes angen.

Nod yr holl weithgareddau a gynhelir yn y canolfannau yw hybu llesiant corfforol ac emosiynol.

Mae’r adborth gan weithwyr allweddol wedi bod yn gadarnhaol, gydag un fam, sydd yn rheolwr yn Ysbyty Glangwili, yn dweud na fyddai hi’n gallu parhau â’i gwaith heb y ganolfan a’i bod hi mor ddiolchgar am y gwasanaeth.

Dywedodd rhiant arall o Lanelli, sy’n gweithio i’r Cyngor: “Nid yn unig y mae’r sefyllfa barhaus gyda’r coronafeirws yn ei gwneud hi’n anodd iawn i reoli gwaith a theulu, nid yw’n hawdd chwaith i’n plant fod i ffwrdd o’r ysgol a’u ffrindiau.

“Mae’n wych gweld fy mab mor hapus pan fyddaf yn ei godi o’r ganolfan yn Ysgol Pen Rhos ac mae’r staff bob amser mor gyfeillgar, ni allaf ddiolch digon iddyn nhw.”

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies: “Mae’n hyfryd clywed adborth mor dda gan weithwyr allweddol sy’n gallu parhau â’u gwaith hanfodol gan wybod bod eu plant yn ddiogel ac yn derbyn gofal.

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: