26th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

LEADER: Galw am syniadau am brosiectau newydd ac arl

MAE’R rhaglen LEADER newydd, sy’n ceisio helpu i adfywio ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin, wedi agor galwad newydd am Fynegiannau o Ddiddordeb.

Nod LEADER yw cael pobl, busnesau a chymunedau lleol sy’n ymwneud â darparu atebion cynaliadwy ac arloesol i fynd i’r afael â rhai o’r heriau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sy’n wynebu ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin. Mae’r Grŵp Gweithredu Lleol – Grŵp Cefn Gwlad yn rheoli’r rhaglen LEADER yn Sir Gaerfyrddin.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Mae’r mathau o brosiectau y gellir eu cyllido yn cynnwys y canlynol:

·         Prosiectau peilot – gweithgareddau bach cyfnod cyfyngedig sy’n profi cysyniad neu sy’n rhoi cynnig ar dechneg flaengar, e.e. treialu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau gwledig gan ddefnyddio technoleg fodern

·         Astudiaethau dichonoldeb ar gyfer cynnal ymchwil i fater neu broblem benodol

·         Cymorth hwyluso a mentora i sefydliadau a grwpiau er mwyn helpu i ddatblygu eu sgiliau a’u harbenigedd.

Gall y rhaglen roi cymorth ariannol o hyd at 80% tuag at gostau prosiect.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Gall y Grŵp Gweithredu Lleol hefyd gefnogi prosiectau sy’n cydweithredu ag ardaloedd daearyddol eraill. Os oes gennych syniad arloesol i fynd i’r afael ag unrhyw rai o’r themâu uchod drwy weithio rhyngranbarthol neu drawswladol, cysylltwch â thîm y Cynllun Datblygu Gwledig.

Dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Gymunedau a Materion Gwledig: “Mae rhaglen LEADER yn gynllun gwych sy’n galluogi unigolion, busnesau a chymunedau i ddarparu ac i brofi syniad sy’n ceisio bodloni blaenoriaethau strategol ar gyfer y Sir. Byddem yn annog unrhyw un sydd â syniad tebyg i gysylltu â ni a gall ein swyddogion drafod y peth ymhellach.”

Os oes gennych undryw syniad arloesol sy’n cyfeirio at flaenioraethau’r rhaglen, gallwch gysylltu â thîm y Cynllun Datblygu Gwledig drwy ffonio 01267 242431; neu drwy e-bostio RDPsirgar@sirgar.gov.uk. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Mynegiannau o Ddiddordeb yw Mawrth 16 2018.

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: