Wednesday, March 22, 2023
Lansio siopau a fflatiau newydd yn nhref Llanelli

Lansio siopau a fflatiau newydd yn nhref Llanelli

Pic: Leader of Carmarthenshire County Council Cllr Emlyn Dole and Cllr Linda Evans, Executive Board Member for Housing, at the refurbished Stepney Street retail units and Tŷ Stepni apartments which are now available to let

Mae dwy uned sydd wedi’u hadnewyddu ar gyfer siopau a phedair fflat newydd sbon wedi’u lansio yng nghanol tref Llanelli.

Y prosiect adnewyddu hwn yw rhan gyntaf cynllun cyffredinol, dan arweiniad Cyngor Sir Caerfyrddin, i adfywio’r dref a denu siopwyr.

Mae swyddogion wrthi’n marchnata’r unedau ar gyfer siopau ar Stryd Stepney i ddenu busnesau newydd i’r stryd hon, sef un o brif strydoedd siopa’r dref, a bydd tenantiaid yn symud i fflatiau newydd Tŷ Stepni yn fuan.

Roedd yr adeiladau ymhlith y rhai cyntaf a brynwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin fel rhan o gynllun Stryd Cyfleoedd, lle gwneir buddsoddiad drwy brynu unedau gwag o ddwylo preifat a dechrau gweithio arnynt er mwyn iddynt ddychwelyd i’r farchnad.

Rhoddwyd hwb i arian cyllideb gyfalaf y Cyngor gan i Lywodraeth Cymru ddarparu cyllid o’i chronfa Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid.

Ers 2014, prynwyd 15 eiddo ac un safle datblygu, sy’n golygu y gall y cyngor farchnata a denu busnesau newydd, gosod lefelau rhent fforddiadwy i helpu busnesau i sefydlu eu hunain, a chreu llety preswyl o safon uwchlaw lefel y stryd.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor: “Mae ein prosiect Stryd Cyfleoedd eisoes wedi dechrau gwella golwg canol tref Llanelli, a gobeithio y bydd hyn yn dod â hyder newydd i Lanelli fel lle i fuddsoddi ynddo a gwneud busnes.

“Rydym wedi ennill rheolaeth dros bortffolio o adeiladau yng nghanol y dref sy’n rhan o’n cynlluniau hirdymor i sicrhau bod gofod masnachol hwylus a fforddiadwy ar gael i unigolion a busnesau sy’n bwriadu cael dylanwad ar yr economi leol.

“Rydym yn falch o fod wedi lansio’r cyntaf o’r adeiladau a adnewyddwyd yr wythnos hon, sy’n dangos ein hymrwymiad fel Cyngor i adfywio canol tref Llanelli.

“Rydym yn edrych ymlaen at groesawu dau fusnes newydd i’r unedau adwerthu a’r tenantiaid cyntaf i fflatiau newydd Tŷ Stepni, a hynny yn y dyfodol agos iawn.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: