26th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Lansio Cystadleuaeth Bwrsariaeth y Goleudy

MAE cynigion yn cael eu derbyn nawr ar gyfer cystadleuaeth Bwrsariaeth y Goleudy eleni.

Anogir darpar entrepreneuriaid o’r sir i gymryd rhan yn y gystadleuaeth eleni a lansiwyd ar Gampws y Graig, Coleg Sir Gâr.

Mae’r wobr sydd ar gael wedi cynyddu eleni i £5,000, yn ogystal â swyddfa am ddim am flwyddyn yng Nghanolfan Fenter y Goleudy yn Nafen, Llanelli. Hefyd, cynigir cymorth mentora i’r enillydd, er mwyn ceisio datblygu ei fusnes. Bydd y sawl sy’n dod yn ail ac yn drydydd yn cael £2,000 a swyddfa am ddim am chwe mis a £1,000 a swyddfa am ddim am chwe mis, yn y drefn honno.

Mae Bwrsariaeth y Goleudy yn agored i fyfyrwyr addysg bellach ac addysg uwch sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin neu sy’n bwriadu sefydlu eu busnes yn y sir.

Mae’r gystadleuaeth flynyddol yn cael ei chynnal gan Gyngor Sir Caerfyrddin, ar y cyd â Choleg Sir Gâr a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ac mae’n rhan o ymrwymiad y Cyngor i ddatblygu entrepreneuriaeth yn y sir.

Yr enillydd y llynedd oedd Lian Cara Poulson o Lanymddyfri, a’i chynnig buddugol oedd sefydlu ei label ffasiwn ei hun. Roedd ei chyfuniad o dalent greadigol, gweledigaeth fasnachol a’i chynllun busnes a’i chyflwyniad proffesiynol wedi gwneud argraff ar y beirniaid.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Nod y gystadleuaeth hon yw meithrin entrepreneuriaid yn ein sir ac nid yn unig cynnig cyfle iddynt gael canolfan i ddatblygu eu busnes, ond darparu cymorth gan dîm o fentoriaid busnes o’r sector preifat a’r sector cyhoeddus.
“Mae enillwyr blaenorol wedi dweud wrthym pa mor werthfawr oedd ennill y gystadleuaeth hon ac edrychaf ymlaen at ddarganfod yr holl entrepreneuriaid newydd y byddwn yn cwrdd â nhw drwy’r gystadleuaeth eleni.”

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Dywedodd Barry Liles, Pennaeth Coleg Sir Gâr: “Dyma gyfle gwych i rywun nid yn unig ddechrau neu ddatblygu eu busnes eu hunain ond derbyn y cymorth mentora sy’n hollbwysig wrth ddechrau busnes llwyddiannus.

“Y llynedd, roeddem yn falch iawn o gyflwyno’r wobr i Lian, myfyrwraig oedd yn astudio am radd mewn ffasiwn, ac ers hynny mae hi wedi parhau â’i busnes, ac yn ddiweddar cafodd ei gydnabod a’i gyhoeddi yng nghylchgrawn Vogue.”

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno mynegiannau o ddiddordeb yw 29 Mawrth, 2018.  Cysylltwch âLJEdwards@sirgar.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r wefan, http://www.beacon-enterprise.co.uk/cy/canolfan-menter/bwrsarir-goleudy/

For More Great News Stories Click The Banner
Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: