Lansiad Dydd Gŵyl Dewi ar gyfer Canolfannau Fferyllol Galw Mewn

O Ddydd Gŵyl Dewi, 1 Mawrth 2019, ymlaen, bydd nifer o fferyllfeydd cymunedol ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn cael eu galw’n Ganolfannau Fferyllol Galw Mewn.

Bydd y fferyllfeydd a fydd yn cymryd rhan, ac sydd eisoes yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i’r cyhoedd, ‘nawr yn cael eu cydnabod yn ffurfiol o dan y cynllun hwn.

Fel isafswm, bydd y canolfannau’n darparu’r gwasanaeth mân anhwylderau, sy’n caniatáu i’r fferyllydd ddarparu triniaethau i gleifion ar gyfer amrywiaeth o gyflyrau, o glwy’r gwair i lau pen, ac o a heintiau yn y llygaid i boen cefn. Darperir y gwasanaeth hwn gan 93 o fferyllfeydd cymunedol yn ardal Hywel Dda.

Bydd y canolfannau hefyd yn cynnig dulliau atal cenhedlu hormonaidd brys, cyflenwad brys o feddyginiaethau, gwasanaeth rhoi’r gorau i ysmygu, gwasanaeth dychwelyd offer miniog ar gyfer cleifion, brechiadau ffliw, ac adolygiadau o feddyginiaethau.

Bydd y ddarpariaeth ‘brysbennu a thrin’ sefydledig hefyd ar gael yn rhai o’r Canolfannau Galw Mewn, a’r nod yw y bydd pob canolfan yn cynnig y gwasanaeth hwn maes o law.

Mae’r mathau o anafiadau lefel isel y gellir eu trin o dan y gwasanaeth hwn yn cynnwys mân grafiadau; toriadau a chlwyfau arwynebol; problemau yn ymwneud â’r llygaid, er enghraifft tywod yn y llygad; tynnu eitemau o’r croen, er enghraifft fflewyn neu blisgyn; a mân losgiadau, gan gynnwys llosg haul. Os yw’r anaf yn rhy ddifrifol i gael ei drin yn y fferyllfa, cewch eich cynghori lle i fynd.

Mae ystafell ymgynghori breifat, uchel ei safon, hefyd yn nodwedd o Ganolfan Galw Mewn, ac mae’n darparu’r preifatrwydd a geir mewn meddygfa meddygon teulu. Mae llawer ohonynt hefyd yn agored gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Dywedodd Ed John, fferyllydd cymunedol Clunderwen, ac y mae ei fferyllfa yn cymryd rhan yn y cynllun: “Rydym yn teimlo’n gyffrous wrth feddwl am ddod yn Ganolfan Fferyllol Galw Mewn ac am y cyfleoedd y bydd y ganolfan yn eu cynnig. Bydd cleifion yn gallu defnyddio’r cyfleusterau ymgynghori i gael cyngor a thriniaeth breifat, heb orfod gwneud apwyntiad.

“Bydd y fferyllfeydd hefyd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ychwanegol, er enghraifft cyngor a thriniaeth ar gyfer mân anhwylderau, cyflenwad brys o feddyginiaethau, dulliau atal cenhedlu hormonaidd brys a gwasanaeth rhoi’r gorau i ysmygu, i enwi dim ond rhai.

“Y nod yw hyrwyddo fferyllfeydd cymunedol fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cyngor ac, mewn rhai achosion, ar gyfer triniaeth, a dangos bod y fferyllfa gymunedol yn esblygu i fod yn fwy na dim ond dosbarthwr meddyginiaethau.”

Dywedodd Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Gofal Cymunedol a Gofal Hirdymor ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym yn falch iawn o allu gweithio gyda’n cyd-weithwyr yn y Fferyllfeydd Cymunedol. Rydym yn cydnabod yr amrywiaeth o wasanaethau ychwanegol y gallant eu cynnig, a hynny’n aml fel pwynt cyswllt cyntaf, gan ymestyn y rôl y maent yn ei chwarae ym maes Gofal Sylfaenol.

“Mae’n bwysig ein bod yn parhau i roi gwybod i’r cyhoedd am y gwasanaethau sydd ar gael iddynt yn eu Fferyllfa Gymunedol leol. Mae ein Fferyllfeydd Cymunedol yn gwneud llawer iawn mwy y dyddiau hyn na dim ond dosbarthu meddyginiaethau ac, mewn rhai achosion, gallant arbed taith i weld meddyg teulu neu i’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys.

“Gan nad oes rhaid i chi wneud apwyntiad, maent yn cynnig ffordd gyflym a hyblyg o gael gofal iechyd.”

I weld lle mae eich Canolfan Fferyllol Galw Mewn agosaf ac i gael gwybod rhagor am y gwasanaethau y mae eich fferyllfa leol yn eu cynnig, ewch i:  www.bihyweldda.wales.nhs.uk/gofalygaeaf

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: