Hwb gwefru cerbydau, y cyntaf o’i fath yng Nghymru

Mae paratoadau ar y gweill i agor hwb gwefru cerbydau trydan newydd, y cyntaf o’i fath yng Nghymru, yn Cross Hands.

Disgwylir i’r hwb gwefru cyflym iawn sydd wedi’i lleoli oddi ar yr A48 agor ddiwedd y mis hwn a bydd yn darparu pedwar pwynt gwefru cyflym 50 cilowat ac un pwynt gwefru cyflym 150 cilowat.

Bydd y peiriannau gwefru yn ffynhonnell ynni glân ac yn helpu i leihau’r defnydd o’r grid cenedlaethol. Ariennir y prosiect drwy Gronfa Cerbydau Allyriadau Isel Iawn Llywodraeth Cymru.

Daw hyn wythnosau’n unig ar ôl i Gyngor Sir Caerfyrddin lansio ei Strategaeth Seilwaith Cerbydau Trydan deng mlynedd.

Mae’r Strategaeth yn nodi gweledigaeth i annog a hyrwyddo datblygiad seilwaith sy’n angenrheidiol i alluogi gweithwyr, trigolion, cymunedau, ymwelwyr, busnesau a sefydliadau eraill i ddefnyddio Cerbydau Trydan fel rhan o’u trefn ddyddiol.

Mae’r strategaeth hefyd yn amlinellu ffyrdd y bydd y cyngor yn annog ac yn cefnogi’r defnydd o Gerbydau Trydan ar draws pob sector.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, Aelod Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin dros yr Amgylchedd, fod y cyngor yn datblygu ac yn hyrwyddo rhwydwaith o bwyntiau gwefru trydan er mwyn diogelu rhwydwaith trafnidiaeth y sir yn y dyfodol yn ogystal â chyfrannu at dargedau lleihau llygredd lleol a byd-eang.

Dywedodd: “Rydym yn falch iawn o allu agor yr hwb gwefru cyflym iawn hwn, sef y cyntaf o’i fath yng Nghymru. Rydym hefyd yn falch o lansio ein Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan. Rydym yn cydnabod y cyfleoedd y mae cerbydau trydan yn eu creu o ran cefnogi ein huchelgeisiau datgarboneiddio a nodir yn ‘Prosiect Zero Sir Gâr’, ac wrth i nifer y cerbydau trydan ar ein ffyrdd gynyddu’n barhaus, mae angen i ni sicrhau bod gan yrwyr fynediad i rwydwaith cydlynol o seilwaith gwefru cerbydau trydan ledled y sir.

Rydym yn gweithio’n agos gyda phartneriaid a Llywodraeth Cymru i nodi meysydd newydd lle bydd darpariaeth ychwanegol yn fuddiol, nid yn unig ar hyd y rhwydwaith ffyrdd strategol, ond hefyd mewn cyrchfannau ac ar gyfer mentrau penodol fel y ‘Deg Tref’. Rydym yn parhau’n ymrwymedig i gefnogi’r gwaith o ddatblygu seilwaith cerbydau trydan dibynadwy o ansawdd uchel i breswylwyr, busnesau ac ymwelwyr Sir Gaerfyrddin.

Mae’r strategaeth hon yn ein cefnogi yn y nodau hyn ac yn helpu i gynllunio a gosod targedau ar gyfer y 10 mlynedd nesaf.”

Mae’r cynllun diweddaraf hwn yn rhan o ymdrechion parhaus Cyngor Sir Caerfyrddin i gefnogi cynaliadwyedd wrth iddo ddod yn awdurdod lleol di-garbon net erbyn 2030. Mae’r cyngor eisoes wedi gosod 28 o bwyntiau gwefru cyflym ar draws y sir a bydd 15 arall yn cael eu hychwanegu erbyn diwedd mis Mawrth.

Yn gynharach eleni, lansiodd y cyngor ymgyrch newydd Prosiect Zero Sir Gâr i gyd-fynd â COP26 – uwchgynhadledd fyd-eang ar gyfer gweithredu er budd yr hinsawdd – sy’n tynnu sylw at yr ymdrechion sy’n cael eu gwneud i fod yn garbon niwtral.

 

 

 

Editor

From Llanelli Wales. Worked in education and media for most of my career. Now working as a freelance journalist. Interested in World events, politics, education. Specialist area is social and journalistic photography.
English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: