20th January 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Helpu pobl mewn perygl cael eu twyllo

MAE swyddogion safonau masnach yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn rhoi galwadau llesiant i breswylwyr agored i niwed sydd mewn perygl o gael eu twyllo gan sgamiau yn gysylltiedig â’r coronafeirws.<

Cafwyd adroddiadau am dwyllwyr yn manteisio ar y pandemig coronafeirws i dwyllo pobl hŷn a phobl agored i niwed sydd wedi’u hynysu oddi wrth eu teuluoedd a’u ffrindiau.

Fel rhan o Gynllun Diogelu rhag Camfanteisio Ariannol y tîm Safonau Masnach, mae swyddogion wedi bod yn mynd ati i gynnig galwadau llesiant i breswylwyr agored i niwed i roi rhagor o ddiogelwch iddynt o ran llinellau ffôn.

Ceir pryderon y gall hunanynysu roi mwy o gyfleoedd i dwyllwyr ffôn gysylltu â phobl agored i niwed.

O ganlyniad, maent wedi bod yn sicrhau bod teclynnau atal galwadau niwsans sydd wedi’u rhoi i breswylwyr yn gweithio’n iawn. Mae ffonau â theclynnau atal galwadau niwsans yn eich galluogi i atal mathau penodol o alwadau, er enghraifft, galwadau rhyngwladol a dienw, sy’n cyfrif am gyfran fawr o alwadau diofyn.

Wrth wneud y gwaith hwn, maent hefyd wedi nodi nifer o broblemau. Un o’r problemau hynny yw preswylwyr sy’n hunanynysu nad ydynt yn gallu cael arian i dalu am nwyddau a gwasanaethau hanfodol.

Mae’r tîm bellach yn gweithio gyda thimau diogelu/gwaith cymdeithasol yr awdurdod lleol a rhwydweithiau cymorth trydydd parti megis Cyngor Ar Bopeth i barhau i ddiogelu’r cyhoedd a rhoi cyngor a chymorth cyfredol.

For More Great News Stories Click The Banner

Mae’r swyddogion hefyd wedi bod yn cysylltu â banciau’r stryd fawr o dan y protocolau diogelu ariannol presennol i sicrhau bod pobl agored i niwed yn dal i allu cael arian i dalu am nwyddau a gwasanaethau hanfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu’r Cyhoedd: “Nawr yn fwy nag erioed, mae angen i ni gefnogi ein preswylwyr agored i niwed.

“Mae’r swyddogion wedi bod yn gwneud llawer o waith rhagweithiol i helpu i ddiogelu preswylwyr rhag twyllwyr; ac wrth wneud hynny, maent hefyd wedi dod ar draws materion eraill sy’n peri pryder lle mae rhai preswylwyr yn cael ei chael hi’n anodd cael gafael ar eu harian, sydd ei angen arnynt i brynu bwyd a thalu biliau.

“Rydym am roi sicrwydd i’r cyhoedd bod gan ein swyddogion Safonau Masnach gysylltiadau yn y rhan fwyaf o fanciau’r stryd fawr yn y sir a gallant helpu i hwyluso mynediad at arian ar adegau fel hyn, felly cysylltwch â ni os ydych yn cael unrhyw broblemau.”

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: