Saturday, January 28, 2023
Heddlu Dyfed-Powys yn Lansio’r Ymgyrch ‘HeForShe’ ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod

Heddlu Dyfed-Powys yn Lansio’r Ymgyrch ‘HeForShe’ ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod

AR Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, sef dydd Gwener 8 Mawrth 2019, mae Heddlu Dyfed-Powys yn lansio’r ymgyrch ‘HeForShe’.

Nod Diwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni yw ‘Cydbwysedd Er Gwell’ sydd, wrth ddathlu cyflawniadau menywod, hefyd yn galw am fyd sy’n fwy cytbwys rhwng y rhywiau.

Mae ‘HeForShe’ yn wahoddiad i bobl o bob rhyw sefyll gyda’i gilydd i greu grym unedig, amlwg a beiddgar ar gyfer byd sy’n fwy cyfartal rhwng y rhywiau.

Mae’n fudiad byd-eang ar gyfer cydraddoldeb rhyw, a’i nod yw ymgysylltu â dynion a bechgyn a’u hannog i weithredu yn erbyn yr anghydraddoldeb rhwng y rhywiau y mae menywod ar draws y byd yn wynebu.

Dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Dros Dro Richard Lewis, arweinydd yr heddlu ar gyfer yr ymgyrch ‘HeForShe’:

“Fel Heddlu, rydyn ni’n cydnabod manteision cyflogi gweithlu amrywiol – gweithlu sy’n medru dod â’u gwerthoedd a’u profiadau personol eu hun gyda nhw i’r gwaith. Gweithlu sy’n gynhyrchiol, yn arloesol, ac uwchlaw pob dim, yn gynhwysol.

“O’r herwydd, rydw i am annog swyddogion a staff i ddatblygu o fewn yr Heddlu. Fel Heddlu, cydnabyddir bod tangynrychiolaeth ar draws pob llinyn amrywiaeth, yn enwedig o ran datblygiad menywod, ein cymunedau amrywiol, pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sy’n gweithio i ni, gweithwyr sydd ag anabledd a gweithwyr LHDT.

“Mae ein strategaeth ddatblygu’n gweithio tuag at ddatblygu gweithlu sydd wir yn adlewyrchu’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu ar draws pob rheng ac arbenigedd drwy ddileu’r rhwystrau i ddatblygiad a nodwyd gan ein gweithlu ac ymchwil cenedlaethol a chefnogi’n gweithlu amrywiol mewn modd cadarnhaol i geisio datblygiad o fewn yr Heddlu, gan ganolbwyntio ar allu yn hytrach nag anabledd, neu anallu canfyddedig i ymgymryd â rolau.

“Er ein bod ni wedi gweld gwelliannau dros y blynyddoedd o ran recriwtio mwy o swyddogion a staff benywaidd i’r gwasanaeth heddlu, mae rhywfaint o waith i’w wneud eto cyn ein bod ni wir yn gynrychioladol ar draws pob rheng.”

Dywedodd y Prif Arolygydd Dros Dro Louise Harries o Rwydwaith Cefnogi Menywod yr Heddlu:

“Mae’n dda iawn gennym fod Heddlu Dyfed-Powys wedi lansio’r ymgyrch ‘HeForShe’, ac fe’i croesewir yn arbennig ar Ddydd Rhyngwladol y Menywod.

“Mae’r Rhwydwaith Cefnogi Menywod wedi ymrwymo i godi materion sy’n effeithio ar fenywod yn y gweithlu ac mae’n dal i dderbyn cefnogaeth uwch swyddogion wrth wneud hynny.

“Mae’r digwyddiad hwn yn arwydd o gefnogaeth ac ymrwymiad Heddlu Dyfed-Powys tuag at fod yn weithlu cynhwysol a chynrychioladol.”

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i’r wefan: https://www.heforshe.org/en 

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: