Saturday, April 1, 2023
Health and Care Applications Library – helping you to manage your health and well-being at home

Health and Care Applications Library – helping you to manage your health and well-being at home

There are many ways we can all take steps to support our own health and well-being, and there’s often a digital application (app) available to help manage health conditions or our keep our general health on track. However, with so many apps available, finding one that suits you can sometimes be a challenge.

To help navigate the apps available, Hywel Dda University Health Board is working with ORCHA (the Organisation for the Review of Care and Health Apps) and is the first health board in Wales to launch a Health and Care Application Library that contains hundreds of independently reviewed apps.

Anthony Tracey, Digital Director at Hywel Dda University Health Board, explains: “With over 375,000 health apps available across the various app stores – covering everything from healthy eating recipes to jogging apps, and ones that monitor heart rhythms or provide mental health support, knowing which ones are trustworthy and effective can sometimes be tricky.

“As a health board, we have partnered with ORCHA to develop a library of health and care applications that have undergone independent review. The ORCHA team, which includes actively practicing clinicians, accredit health apps against several stringent criteria in areas such as clinical/professional assurance, data and privacy, usability, and accessibility; giving each app an easy-to-understand percentage score that will help you decide whether to download it or not.”

Dr Meinir Jones, Associate Medical Director Value Based Health Care and CCIO Hywel Dda, adds: “Not only is the library useful to patients across our communities in signposting people to the best apps to support their health and wellbeing, it is also a resource for our doctors – meaning that our teams have the ability to recommend apps during consultations, and share recommendations with patients.

“Our team at Hywel Dda has worked with ORCHA to ensure the library truly lives up to the four key principles of our clinical strategy of being safe, sustainable, accessible, and kind. Safe in that the apps have been tested and comply with the necessary data standards; sustainable as there are mechanisms to ensure that all apps are kept up to date helping to decrease the risk of cyber-attacks; accessible as apps are low cost or free, and consider digital literacy; and kind as they support us in empowering our patients to self-manage their health.”

Huw Thomas, Director of Finance at Hywel Dda University Health Board, adds: “We’re delighted to launch this new digital library as an additional layer of support for our patients. This is not a replacement for any of our services but is intended to complement them, and can help us to not only treat illness, but promote wellbeing.”

The new Health and Care Apps Library is available on the health board’s website at https://hduhb.nhs.wales/digital/appslibrary If you have any feedback on the applications, or the library, please use the feedback form available on the application library website and share your views.

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwn ni i gyd gymryd camau i gefnogi ein hiechyd a’n llesiant ein hunain, ac yn aml mae apiau digidol ar gael i helpu i reoli cyflyrau iechyd neu i gadw ein hiechyd cyffredinol ar y trywydd iawn. Fodd bynnag, gyda chymaint o apiau ar gael, gall dod o hyd i un sy’n addas i chi fod yn her weithiau.

 

Er mwyn helpu i lywio’r apiau sydd ar gael, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gweithio gydag ORCHA (y Sefydliad ar gyfer Adolygu Apiau Gofal ac Iechyd) a dyma’r bwrdd iechyd cyntaf yng Nghymru i lansio Llyfrgell Apiau Iechyd a Gofal sy’n cynnwys cannoedd o raglenni sy’n cael eu hadolygu’n annibynnol.

 

Fel yr esbonia Anthony Tracey, Cyfarwyddwr Digidol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Gyda dros 375,000 o apiau iechyd ar gael ar draws y siopau apiau amrywiol – yn cwmpasu popeth o ryseitiau bwyta’n iach i apiau loncian, a rhai sy’n monitro rhythmau’r galon neu’n darparu cymorth iechyd meddwl, gall dewis pa rai sy’n ddibynadwy ac effeithiol fod yn anodd weithiau.

 

“Fel bwrdd iechyd, rydym wedi partneru ag ORCHA i ddatblygu llyfrgell o apiau iechyd a gofal sydd wedi cael adolygiad annibynnol. Mae tîm ORCHA, sy’n cynnwys clinigwyr sy’n ymarfer yn weithredol, yn achredu apiau iechyd yn erbyn nifer o feini prawf llym mewn meysydd fel sicrwydd clinigol/proffesiynol, data a phreifatrwydd, defnyddioldeb a hygyrchedd; gan roi sgôr ganrannol hawdd ei deall i bob ap a fydd yn eich helpu i benderfynu a ydych am ei lawrlwytho ai peidio.”

 

Ychwanegodd Dr Meinir Jones, Cyfarwyddwr Meddygol Cyswllt Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth a CCIO Hywel Dda: “Nid yn unig y mae’r llyfrgell yn ddefnyddiol i gleifion ar draws ein cymunedau o ran cyfeirio pobl at yr apiau gorau i gefnogi eu hiechyd a’u lles, mae hefyd yn adnodd ar gyfer ein meddygon – sy’n golygu bod gan ein timau’r gallu i argymell apiau yn ystod ymgynghoriadau, a rhannu argymhellion gyda chleifion.

 

“Mae ein tîm yn Hywel Dda wedi gweithio gydag ORCHA i sicrhau bod y llyfrgell yn bodloni pedair egwyddor allweddol ein strategaeth glinigol o fod yn ddiogel, cynaliadwy, hygyrch a charedig. Yn ddiogel yn yr ystyr bod yr apiau wedi’u profi ac yn cydymffurfio â’r safonau data angenrheidiol; cynaliadwy gan fod yna fecanweithiau i sicrhau bod pob ap yn cael ei ddiweddaru gan helpu i leihau’r risg o ymosodiadau seiber; hygyrch gan fod apiau yn rhad ac am ddim, ac yn ystyried lythrennedd digidol; a charedig wrth iddynt ein cefnogi i rymuso ein cleifion i reoli eu hiechyd eu hunain.”

Ychwanegodd Huw Thomas, Cyfarwyddwr Cyllid Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym yn falch iawn o lansio’r llyfrgell ddigidol newydd hon fel haen ychwanegol o gymorth i’n cleifion. Nid yw hyn yn cymryd lle unrhyw un o’n gwasanaethau ond fe’i bwriedir i’w hategu, a gall ein helpu nid yn unig i drin salwch, ond hefyd i hybu llesiant.”

Mae’r Llyfrgell Apiau Iechyd a Gofal newydd ar gael ar wefan y bwrdd iechyd yn https://biphdd.gig.cymru/digidol/llyfrgellapiau. Os oes gennych unrhyw adborth ar yr apiau neu’r llyfrgell, defnyddiwch y ffurflen adborth sydd ar gael ar wefan y llyfrgell a rhannwch eich barn.

 

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: