Saturday, April 1, 2023
Gweledigaeth newydd ar gyfer dyfodol ffermio ac amgylchedd

Gweledigaeth newydd ar gyfer dyfodol ffermio ac amgylchedd

MAE Aelod Cynulliad Plaid Cymru Simon Thomas wedi areithio ynglŷn â dyfodol y diwydiant amaeth yng Nghymru yn ystod Cynhadledd Amaeth a Ffair Ddysgu yng Nghampws y Gelli Aur, Coleg Sir Gâr heddiw.

Yn ei araith mae Simon Thomas yn rhybuddio gwleidyddion o Lundain am geisio gwrthdrodatganoli yn sgil y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Meddai’r Ysgrifennyddd Cabinet cysgodol dros Faterion Gwledig, AC y Canolbarth a’r Gorllewin, Simon Thomas:

“Mae amaeth Cymru yn wynebu’r sefyllfa fwyaf heriol ers yr ail ryfel byd, ac yn sicr nid oes neb heddiw a all gofio sefyllfa fwy cyfnewidiol neu gyfnod lle bu mwy o ansicrwydd ynghlyn a dyfodol y diwydiant.

“Mae llawer o’r heriadau yn deillio o’r penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd ond rhai hefyd yn deillio o newidiadau yn y ffordd rydym yn bwyta, masnachu ac yn meddwl am ein cefn gwlad a’r amgylchfyd. Nid y lleiaf o’r rheina yw newid hinsawdd.

“O edrych ar hyn credaf ei bod yn hynod bwysig ein bod chwilio am y ffyrdd gorau i gefnogi pobl ifainc mewn amaeth a gwneud amaeth yn ddiwydiant deniadol i bobl ifainc.

“Bydd angen syniadau a gwaed newydd arnom i fynd i’r afael a’r heriau hyn ac rwy’n awyddus iawn fod llywodraeth Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol yn annog pobl ifainc i fentro mewn amaeth.

“Mae’r diwydiant ffermio, a’r diwydiant bwyd a diod ehangach, yn holl-bwysig yng Nghymru o ran ein heconomi, ein ffordd o fyw ac er mwyn iechyd a llesiant ein poblogaeth.

“I fi, mae amaeth, a’r cyfle mae’n rhoi i ni i sirchau disteiniaeth gynaladwy o’n cefn gwlad, yn gonglfaen adeiladu cenedl.

Yn ei araith dywedodd Simon Thomas:

“Amaethyddiaeth yw’r sector sy’n wynebu’r ansicrwydd mwyaf yn sgil y penderfyniad i adael yr UE.

“Mae ansicrwydd ynglŷn a ariannu’r sector wedi Brexit, cytundebau masnach wedi Brexit ac ynglŷn a pwy fydd yn penderfynu ar ddeddfau a pholisïau ar gyfer y sector wedi Brexit – Cymru fel sydd ar hyn o bryd neu a fydd Llundain yn ceisio dwyn pwerau yn ol?

“Rydym tua 5% o boblogaeth y DU ond rydym yn derbyn bron 10% o’r gwariant Ewropeaidd o dan CAP yn y gwledydd hyn. Mae hyn yn adlewyrchu cymaint o Gymru sydd o dan anfantais amaeth wrth gymharu a llefydd eraill. Rhaid brwydro i gadw pob ceiniog.

“Rhaid hefyd amddiffyn masnach ac allforion  – ymladd dros mynediad llawn heb dollau i farchnadoedd Ewrop a sicrhau nad yw ffermwyr yn wynebu rhwystrau masnach.

“Rwyf o’r farn fod rhaid i Gymru, drwy’r Cynulliad, gytuno i unrhyw gytundebau masnach allanol cyn iddynt gael eu harwyddo. Byddai hyn yn sicrhau na fyddent yn andwyol i fuddiannau ein ffermwyr ni a’n hamgylchedd.

“Yn yr un ffordd credaf fod rhaid i ni gytuno fframwaith Brydeinig ar gyfer amaeth ar y cyd gyda’r Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon a gwrthod unrhyw ymgais i orfodi sustem arnom gan Lundain.

“Mae amaeth wedi’i datganoli i Gymru a phleidleisiodd pobl Cymru o blaid hynny yn ein refferendwm ni yn 2011. Nid oedd y refferendwm i adael yr UE yn refferendwm i dynnu pwerau oddiar y Cynulliad.

“Nid yw’n glir, ar hyn o bryd, faint o fewnbwn bydd Llywodraeth a Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ei gael yn y broses yma.

Pwysleisiodd cynllun newydd ddyfodiaid i’r sector:

“Rwyf i a Phlaid Cymru newydd llwyddo i sicrhau £6m ar gyfer cynllun grant ffermwyr ifainc dros y ddwy flynedd nesaf i sicrhau bod newydd ddyfodiaid yn dod i mewn i’r diwydiant i gefnogi dyfodol hir-dymor y sector.

“Mae hyn yn rhan o’m hymdrechion i sicrhau bod y sector yn barod i wynebu sialensiau Brexit a’r newidiadau demograffig ehangach.

“Rhan o’m gweledigaeth am Gymru gynaliadwy, annibynnol yw i ni fuddsoddi yn y genhedlaeth nesaf yn awr, gan mai hwy fydd yn adeiladu ac yn datblygu ein hadnoddau naturiol cyfoethog ac yn gwneud hynny mewn ffordd fydd yn batrwm i’r byd,”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: