29th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Gweinidog Addysg yn nodi pum egwyddor allweddol ar gyfer ailgychwyn ysgolion

MAE’R Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi nodi y phum egwyddor allweddol a fydd yn pennu sut y bydd addysg yn cael ei chyflwyno’n raddol mewn ysgolion yng Nghymru.

Cyn iddi ymddangos o flaen y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc, bydd y Gweinidog yn egluro’i chynlluniau ar gyfer dull graddol o ganiatáu i fwy o ddisgyblion ddychwelyd i’r ysgol.

Ar hyn o bryd, mae ysgolion yn agored i blant gweithwyr hanfodol a phlant sy’n agored i niwed yn unig, ac mae llawer o awdurdodau lleol yn gweithredu drwy ysgolion hyb, yn hytrach nag agor pob ysgol yn eu hardal.

Bydd darpariaeth ysgolion yn addasu’n raddol ac yn ehangu ymhellach yn ystod y cyfnod nesaf, yn unol â newidiadau i’r cyfyngiadau cyfredol a amlinellwyd gan y Prif Weinidog yr wythnos diwethaf. Cyhoeddodd y Prif Weinidog fframwaith gyda saith cwestiwn allweddol i helpu i arwain Cymru allan o bandemig y coronafeirws.

Bydd y Gweinidog Addysg yn nodi pum egwyddor ganllaw a fydd yn cael eu dilyn i bennu pryd a sut y bydd ysgolion yn dychwelyd at ddarparu addysg ar gyfer y rhan fwyaf o ddisgyblion ysgol:

  1. Diogelwch, a lles meddyliol, emosiynol, a chorfforol myfyrwyr a staff
  2. Cyfraniad parhaus i’r ymdrech a’r strategaeth genedlaethol i frwydro yn erbyn lledaeniad Covid-19
  3. Hyder rhieni, staff a myfyrwyr – yn seiliedig ar dystiolaeth a gwybodaeth – fel y gallant gynllunio ymlaen llaw
  4. Y gallu i flaenoriaethu dysgwyr ar adegau allweddol, gan gynnwys y rheini o gefndiroedd difreintiedig
  5. Cysondeb â fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau, i sefydlu arweiniad i gefnogi mesurau fel pellhau, rheoli presenoldeb a chamau amddiffyn ehangach.

Dywedodd Kirsty Williams:

“Mae ein dealltwriaeth ddiweddaraf o gyfradd drosglwyddo COVID-19 yn caniatáu i ni fod yn obeithiol, ond mae dal gofyn i ni fod yn ofalus.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

“Mae’n hanfodol bod gan rieni, staff a myfyrwyr hyder i ddychwelyd i’r ysgol. Dim ond pan fydd y dystiolaeth a’r cyngor yn awgrymu mai dyma’r peth iawn i’w wneud y byddwn yn symud tuag at y cam nesaf.

“Byddaf yn cyfleu unrhyw benderfyniadau i newid sefyllfa ysgolion ymhell cyn unrhyw gamau gofynnol, gan ganiatáu i staff ysgolion, disgyblion a rhieni gynllunio ymlaen llaw.

“Ni fydd ysgolion yn dychwelyd ar unwaith i weithredu i’w capasiti llawn. Bydd yn broses raddol ac nid wyf yn disgwyl y bydd ysgolion yn sydyn ar agor i bob disgybl, o bob blwyddyn, drwy’r wythnos.

“Mae her barhaus COVID-19 yn golygu y byddwn yn paratoi ysgolion ar gyfer ystod eang o senarios hyd y gellir rhagweld. Pa mor annhebygol bynnag y bo, rhaid inni baratoi ar gyfer sefyllfa sy’n gofyn i ysgolion leihau eu gweithredu ar adegau penodol yn y dyfodol.

“Hoffwn ddiolch i bawb sy’n gweithio’n galed i sicrhau bod ysgolion a hybiau yn gallu darparu cefnogaeth i’r rhai sydd ei hangen. Fel y dywedais o’r blaen, mae ein hathrawon, ein staff cymorth a’n gweithwyr gofal plant wedi profi eu bod yn arwyr cenedlaethol.

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: