Gwaith adeiladu’n ailddechrau ar bedwar prosiect ysgol yn Sir Gâr

MAE gwaith adeiladu’n ailddechrau yn ysgolion cynradd y Bynea, Saron a Llangadog ac Ysgol y Castell yng Nghydweli yn dilyn y pandemig coronafeirws ac mae’r holl brosiectau’n cael eu hariannu ar y cyd rhwng y Cyngor a Llywodraeth Cymru drwy fenter Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Bydd prosiect adeiladu newydd gwerth £4.5 miliwn ar waith yn Ysgol Llangadog sy’n cynnwys helaethu, ailfodelu ac adnewyddu’r ysgol bresennol i ddarparu ar gyfer 120 o ddisgyblion a 30 o blant oedran meithrin.

Mae yn darparu cyfleusterau ac adeiladau o’r radd flaenaf i blant a staff y gellir eu rhannu â’r gymuned, yn ogystal â llefydd parcio oddi ar y ffordd i staff ac ymwelwyr. WRW Ltd sy’n gwneud y gwaith hwn.

Yna mae buddsoddiad o £7.4 miliwn yn cael ei wneud yn Ysgol y Castell i ddarparu adeilad ysgol gynradd newydd cyfrwng Saesneg ar gyfer 300 o ddisgyblion gyda lle ychwanegol i 23 o blant amser llawn yn y blynyddoedd a chyfleusterau cymunedol gan gynnwys maes parcio, maes chwaraeon a Maes Chwarae Amlddefnydd.

Mae’r adeilad ysgol newydd hwn yn mynd i’r afael â’r galw am leoedd ac yn darparu adeilad ysgol newydd o safon briodol yn ogystal â darparu cyfleusterau cymunedol ar gyfer yr ardal. Lloyd and Gravell Ltd sydd wedi cael ei benodi fel y prif gontractwr.

For More Great News Stories Click The Banner

Mae dau estyniad ychwanegol ar gyfer dosbarth y babanod yn cael eu hadeiladu yn ysgolion y Bynea a Saron a fydd yn helpu i ddarparu lle ychwanegol a dosbarthiadau llai o faint yn y Cyfnod Sylfaen a bydd hyn yn cael effaith gadarnhaol ar addysg disgyblion drwy godi safonau a chyfoethogi eu profiadau dysgu.. Bydd £540,000 yn cael ei fuddsoddi yn y Bynea a £485,000 yn Saron.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Mae’n newyddion gwych fod gwaith yn gallu ailddechrau ar y prosiectau ysgol pwysig hyn a gobeithio nad ydym wedi colli gormod o amser.

“Rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r addysg orau bosibl ar gyfer ein plant.”

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: