MAE bron i £2 filiwn yn cael ei fuddsoddi yn ffyrdd Sir Gaerfyrddin yn ystod y misoedd nesaf.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi y bydd wyneb newydd yn cael ei osod ar ryw 37 o ddarnau ffordd ar ôl i arian ddod ar gael o raglen gwaith cyfalaf y Cyngor a Llywodraeth Cymru.

Mae’r buddsoddiad sylweddol hwn yn ychwanegol at raglen o waith ataliol sydd eisoes yn cael ei wneud.

Bydd angen cau rhai darnau ffordd am gyfnod byr, ond bydd y gwaith hwn yn cael ei gynllunio er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl.

Bydd mesurau rheoli traffig ar waith a chaiff y manylion eu cyhoeddi ymlaen llaw ar https://one.network/tm.

Bydd yr holl waith yn cael ei wneud yn unol â’r canllawiau diweddaraf o ran Covid-19 a’r gofynion cadw pellter cymdeithasol.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae hwn yn swm sylweddol o arian yr ydym wedi’i sicrhau i wella ein ffyrdd yn y sir.

“Er na allwn drin pob ffordd, gyda’i gilydd bydd y gwelliannau o gymorth i wella siwrneiau i ddefnyddwyr ffyrdd Sir Gaerfyrddin a’u gwneud yn fwy diogel.

“Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i leihau’r effaith ar ddefnyddwyr ffyrdd drwy gynllunio’n ofalus; fodd bynnag, mae’n anochel y bydd hyn yn tarfu ar bethau i ryw raddau, felly gofynnwn i chi fod yn amyneddgar. Rydym yn diolch i bawb ymlaen llaw am eu cydweithrediad a’u hamynedd.”

Y ffyrdd sy’n cael eu gwella yw:

Yr W9007, Parc Pemberton, Llwynhendy, Llanelli

Yr W5113, Heol Havard, Dafen, Llanelli

Yr A484, cylchfan Farm Foods, Llanelli

Yr C2200, Lôn y Dderwen, Pentre-poeth, Llanelli

Y B4308, Heol Trimsaran, Cwm-bach, Llanelli

Yr A48, y ffordd sy’n arwain i gylchfan Pont Abraham, yr Hendy

Y B4306, Heol y Parc, Pontyberem

Yr A476, rhwng Sgwâr Gors-las a Heol y Gât, Gors-las

Y B4297, Cyffordd Coopers, Tŷ-croes

Yr C2130, Heol Lotwen, Capel Hendre, Saron

Yr C2043, Pentref Trefechan, Caerfyrddin

Yr A484, rhwng cylchfan Morrisons a chylchfan Pen-sarn, Llangynnwr, Caerfyrddin

Yr C2032, rhwng goleuadau Heol y Gwyddau a chyffordd Heol Mansel, Caerfyrddin

Yr A484, Rhiw’r Castell, Caerfyrddin

For More Great News Stories Click The Banner

Yr A484, rhwng Heol Bronwydd a’r fynedfa i Fferm Pante, Caerfyrddin

Yr A484, Pentref Bronwydd, Cynwyl Elfed

Y B4301, rhwng cyffordd Pentref Bronwydd â’r A484 a Chroesfan Rheilffordd Gwili, Cynwyl Elfed

Y B4299, tro Maniwan, Bryn Iwan, Cynwyl Elfed

Yr U5589, rhwng tro Pen Ffynnon ac Esgair, Cynwyl Elfed

Y B4333, rhwng Ty’r Parc a Hermon, Cynwyl Elfed

Yr A484, rhwng Gillo Farm a Forest Lodge, Cenarth

Yr A475, Pont Castellnewydd Emlyn, Cenarth

Yr A484, Pont Cenarth, Cenarth

Yr A484, Woodlands, Castellnewydd Emlyn

Yr C2111, rhwng Mynydd Llanllwni a’r grid gwartheg, Llanfihangel-ar-arth

Y B4336, rhwng Penrhiw a ffordd osgoi Pont-tyweli, Llanfihangel-ar-arth

Yr A482, rhwng Pyllau Crynion a Thafarn y Ram, Llanybydder

Yr A485, Pont yr Henfaes, Llanybydder

Yr A485, rhwng Neuadd Sant Iago a’r gyffordd â’r A482, Cwm-ann, Llanybydder

Yr A4068, rhwng Heol Newydd, Ystradowen a ffin sirol Cwmllynfell, Cwarter Bach

Yr A4069, rhwng Llwyn Jack a’r terfyn cyflymder 30mya, Llanymddyfri

Yr C2153, rhwng Beili Glas a Minyffordd, Llangadog

Yr C2058, rhwng cylchfan Lanfach a Bryncrwys, Porth-y-rhyd, Llanddarog

Yr C2081, rhwng Danyfforest a Nantygrove, Llangynog

Y B4314, rhwng West Rose Farm a Mountain Farm, Tafarn-sbeit, Rhos-goch

Y B4328, rhwng Pont Hendy-gwyn ar Daf a Bryngwenllian, Hendy-gwyn ar Daf

Yr A4066, rhwng Wood End a Phentywyn, Talacharn

,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online