CAFODD dwsinau o breswylwyr oedrannus gymorth gan dîm safonau masnach Cyngor Sir Caerfyrddin drwy alwadau ffôn lles mewn ymateb i’r pandemig Covid-19.

Ymhlith y preswylwyr a gafodd gymorth oedd un unigolyn 93 oed oedd yn hunan-ynysu ac sydd fel arfer yn dibynnu ar aelod o’r teulu i gael cymorth, ond nid oedd yn gallu cael gafael ar fwyd a meddyginiaeth hanfodol gan fod yr aelod perthnasol o’r teulu, ar y pryd, yn hunan-ynysu.

Hefyd, canfuwyd bod defnyddiwr oedd yn hunan-ynysu yn dioddef o broblemau iechyd meddwl difrifol yn ogystal â chyflwr anadlol. Roedd angen cymorth arno gan nad oedd wedi gallu cael gafael ar nwyddau hanfodol ac roedd yn cael iogwrt a diodydd deiet yn unig oherwydd anhwylder bwyta.

Roedd staff y cyngor yn gallu nodi preswylwyr risg uchel drwy systemau atal galwadau niwsans y cyngor, sef Truecall, ac maent yn rhoi cymorth iddynt yn ystod y coronafeirws. Mae mwyafrif y bobl sy’n defnyddio’r system atal galwadau dros 80 oed. Ers sefydlu’r prosiect yn 2013, mae safonau masnach wedi gosod a monitro 120 o ddyfeisiau Truecall. Mae’r ddyfais wedi atal dros 76,189 o alwadau ffôn niwsans yn ogystal ag atal rhai o’r preswylwyr mwyaf agored i niwed yn Sir Gaerfyrddin rhag cael eu twyllo dros y ffôn.

Roedd y preswylwyr eraill a oedd angen cymorth yn cynnwys un unigolyn 81 oed nad oedd ganddo deulu ac a oedd yn byw ar ei ben ei hun. Roedd yn mynegi pryderon am gynaliadwyedd ei drefniant i gael gafael ar nwyddau a gwasanaethau hanfodol pe bai ei gymdogion yn mynd yn sâl. Hefyd, roedd angen i’r defnyddiwr gael gafael ar arian a oedd yn ei gyfrif banc. Cysylltodd staff y cyngor â banc y defnyddiwr i drefnu bod trydydd parti yn tynnu arian ac yn mynd ag ef i’r defnyddiwr.

Roedd angen cymorth ar bâr oedrannus, agored i niwed oedd yn hunan-ynysu am eu bod yn wynebu anhawster wrth drefnu casglu a danfon eu presgripsiynau misol.

For More Great News Stories Click The Banner

Roedd defnyddiwr, sydd bellach wedi cael cymorth, wedi drysu pan oedd ei lanhäwr, sydd fel arfer yn mynd i ôl bwyd ar ei ran, wedi methu â gwneud hynny. Nid oedd yn glir a oedd yn hunan-ynysu.

Mae safonau masnach yn gyfrifol am orfodi deddfwriaeth sy’n gysylltiedig â masnachu teg, twyll, pwysau a mesurau, diogelwch, cynnyrch sydd â chyfyngiadau o ran oedran a nodau masnach.

Roedd y galwadau hefyd yn gyfle i adolygu perfformiad y dyfeisiau atal galwadau.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu’r Cyhoedd: “Mae’r rhan fwyaf o’r defnyddwyr sydd â’r cyfleuster atal galwadau dros 80 oed ac yn arbennig o agored i niwed yn ystod y cyfnod anodd hwn. Yn enwedig yn sgil y mesurau cadw pellter cymdeithasol, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, roedd yn debygol y byddent yn cael anhawster wrth gael nwyddau a gwasanaethau hanfodol. Drwy wneud y galwadau ffôn hyn roeddem yn gallu canfod a oedd angen unrhyw gymorth a’i ddarparu ar eu cyfer. Roedd y galwadau hefyd yn cynnig llais cyfeillgar a groesawyd gan y rheiny sy’n teimlo’n unig ac efallai nad oes ganddynt unrhyw deulu na ffrindiau i siarad â nhw.”

Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online