12th August 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Gadewch i ni i gyd wneud ein rhan i leihau achosion ymhellach / Let’s do our bit to help cases fall even further

MAE achosion coronafeirws yn Sir Gaerfyrddin yn dechrau gostwng, gan ddangos arwyddion addawol bod y cyfnod atal wedi cael yr effaith gywir.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi croesawu’r newyddion calonogol ond mae’n annog pawb i fod ar eu gwyliadwriaeth a pharhau i gyfyngu ar eu cysylltiadau i helpu’r niferoedd i ostwng ymhellach fyth ac amddiffyn ein pobl fwyaf agored i niwed.

Cyfradd yr haint yn y sir yw 129.8 fesul 100,000 o’r boblogaeth, i lawr o 190.7 fesul 100,000 yn yr wythnos flaenorol*.

Wrth i fusnesau ailagor ar ôl y cyfnod atal a gemau rygbi rhyngwladol yr hydref ddechrau heno, dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor, y dylai pobl gymryd gobaith o’r gostyngiad ond dylent barhau i fod mor wyliadwrus â phosibl wrth fynd allan.

“Mae angen ein cefnogaeth ar ein busnesau yn fwy nag erioed, ac mae eich busnes yn cael ei werthfawrogi’n fawr iawn,” meddai. “Rydym yn gwneud popeth y gallwn i gefnogi ein busnesau i ddarparu amgylchedd diogel i gwsmeriaid a’u staff. Rydym yn parhau â’n hymweliadau rhagweithiol â safleoedd i gynnig cyngor a chymorth – cyn ac yn ystod gemau rygbi a phêl-droed yr hydref byddwn yn ymdrechu i gefnogi safleoedd trwyddedig i ddarparu lle diogel i bobl gyfarfod.

“Mae’n bwysig iawn i bobl ymgyfarwyddo â’r rheolau newydd cyn ymweld ag unrhyw leoliadau – gallwch gyfarfod â ffrindiau mewn grwpiau o uchafswm o bedwar, ond mae’n rhaid i ni barhau i gadw pellter cymdeithasol oddi wrth unrhyw un nad ydym yn byw gydag ef. Bydd safleoedd yn gwirio cardiau adnabod fel rhan o weithdrefnau Profi, Olrhain, Diogelu gwell, a rhaid gwisgo gorchuddion wyneb os nad ydych yn eistedd. Darperir gwasanaeth bwrdd, ac ni ellir gwerthu alcohol ar ôl 10pm.

“Rheolau syml yw’r rhain – os yw pob un ohonom yn cydymffurfio â nhw ac yn cefnogi ein busnesau i weithredu’n ddiogel dylem allu mynd allan a mwynhau. Dylai pob un ohonom fod yn wyliadwrus a bod yn synhwyrol er mwyn i ni allu parhau i weld nifer yr achosion yn gostwng. Mae pobl sy’n agored i niwed yn ein cymunedau a’n cartrefi gofal y mae angen i ni eu hamddiffyn – mae angen i ni gofio hynny.”

I gael diweddariadau Covid-19 dyddiol, ffynonellau cyngor a chymorth, atebion i gwestiynau cyffredin a mwy, ewch i www.sirgar.llyw.cymru

CORONAVIRUS cases in Carmarthenshire are starting to fall, showing promising signs that the fire-break restrictions have had the right effect.

Carmarthenshire County Council has welcomed the encouraging news but is appealing for everyone to stay on their guard and continue to limit their contacts to help the numbers fall even further and protect our most vulnerable.

The rate of infection for the county is now 129.8 per 100,000 of the population, down from 190.7 per 100,000 in the previous week*.

As businesses re-open following the fire-break and the autumn rugby internationals kick off tonight, council Leader Cllr Emlyn Dole said people should take hope from the decline but remain as vigilant as possible if they’re going out and about.

“Our businesses need our support more than ever, and your custom is so appreciated,” he said. “We are doing all we can to support our businesses to provide a safe environment for customers and their staff. We are continuing our proactive visits to premises to offer advice and support – in the run up to, and throughout the autumn rugby and football matches we’ll concentrate our efforts on supporting licensed premises to provide a safe space for people to meet.

“It’s very important though for people to familiarise themselves with the new rules ahead of visiting any venues – you can meet with friends in maximum groups of four, but we must still maintain social distancing from anyone we don’t live with. Premises will be checking identification as part of enhanced Test, Trace, Protect procedures, and face coverings must be worn when not seated. Table service will be provided, and alcohol cannot be sold after 10pm.

“These are simple rules – so long as we all stick to them and support our businesses to operate safely we should be able get out and enjoy. Let’s all remain vigilant and be sensible to that we can continue to see these cases fall. There are vulnerable people in our communities and our care homes who we need to protect – we need to remember that.”

For daily Covid-19 updates, sources of advice and support, answers to frequently asked questions and more, visit www.carmarthenshire.gov.wales

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: