BYDD data cychwynnol o system ar fferm sydd â photensial i arwain at leihad o 80% mewn cyfaint slyri yn cael ei rannu gydag ymwelwyr yn ystod diwrnod agored ar y cyd rhwng y Projectslyri a Cyswllt Ffermio ar fferm Coleg Gelli Aur yn Sir Gâr ym mis Awst.

Mae’r fferm, sy’n un o Safleoedd Arloesedd Cyswllt Ffermio, yn treialu technoleg sy’n tynnu dŵr o slyri ac yn trin y dŵr gyda’r nod i’r dŵr fod yn dderbyniol i’w ail ddefnyddio neu’n ddiogel i’w ryddhau.

Bydd y dechnoleg yn weithredol y mis hwn a bydd ffermwyr yn cael cyfle i weld y dechnoleg ar waith yn ystod y diwrnod agored ar 31 Awst. 

Mae’r dechnoleg, a ddatblygwyd gan gwmni Power & Water o Abertawe, yn anelu at leihau’r perygl o ffermydd yn llygru dyfrgyrsiau, ond hefyd at wneud slyri’n haws i’w storio a’i wasgaru.

Mae’r slyri a gynhyrchir gan y fuches ar fferm Gelli Aur yn cael ei storio mewn tri thanc gyda chapasiti o oddeutu miliwn galwyn, a dywed rheolwr y fferm, John Owen, fod y potensial yn aruthrol.

“Gan ei fod yn gwahanu’r dŵr o’r slyri, dim ond y maetholion a’r solidau pwysig fydd yn cael eu storio i’w defnyddio ar y fferm. Gyda’r system yn ei le, rydym yn anelu i allu ryddhau’r dŵr i mewn i dyfrgyrsiau yn ddiogel neu/ag i allu ei ail ddefnyddio ar y fferm,” meddai.

“Bydd yn cymryd camau mawr tuag at leihau halogiad dyfrgyrsiau a materion eraill yn ymwneud â llygredd.”

Mae storio slyri’n broblem ar ffermydd llaeth, beth bynnag fo’u system, meddai. “Rydym ni’n defnyddio system eang yn seiliedig ar borfa, ond mae gennym ni lawer iawn o slyri i’w reoli yn ystod misoedd penodol.”

Dywedodd Llywodraeth Cymru y llynedd y byddai’n ceisio sicrhau cydbwysedd rhwng “mesurau rheoliadol, mentrau gwirfoddol a buddsoddiad” yn ei agwedd tuag at wasgaru slyri a gwrtaith.

Dywed Mr Owen y byddai gwaredu dŵr o slyri’n gallu cynnig un ateb.

For More Great News Stories Click The Banner

“Mae’r diwydiant yn ceisio darganfod atebion i’r broblem ac os allwn ni brofi bod yr offer yma’n effeithiol, gobeithiwn y bydd y llywodraeth yn cefnogi’r diwydiant ffermio i fuddsoddi yn yr offer,” meddai.

“Ni fydd yn addas i bawb, ond gobeithio y bydd modd addasu’r cysyniad i weddu i bob system a buchesi o bob maint.”

Dywed Zoe Matthews o gwmni Power & Water mai canlyniad y prosiect yn y pen draw fydd y gallu i fynd i’r afael yn uniongyrchol â llygredd amaethyddol.

“Nod y prosiect i ni yw sicrhau bod gwell atebion ar gael i ffermwyr, er mwyn gallu rheoli eu slyri ar y fferm gan ddefnyddio’r arfer orau o ran storio, puro dŵr, maetholion ac adfer adnoddau,” meddai.

“Mae cryfder cydweithio o’r fath mor bwysig, er mwyn darparu atebion i broblemau ansawdd dŵr Cymru, a’r gallu i Gymru sicrhau Statws Ansawdd Dŵr “Da” dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) ar bob achlysur.”

Mae’r prosiect wedi’i ariannu gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020.

Yn ystod y diwrnod agored, bydd pedwar ardal benodol yn amlygu rheolaeth maetholion amgylcheddol ac arfer dda a’r ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â stori slyri a chapasiti. 

Am ragor o wybodaeth neu I archebu lle yn y digwyddiad, cysylltwch a Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813 neu ewch i’n gwefan – https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/prosiect-slyri-gelli-aur-310818-gelli-aur-slurry-project.

, , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online