Thursday, February 9, 2023
Ffermwyr i weld system flaengar i waredu dŵr o slyri ar waith

Ffermwyr i weld system flaengar i waredu dŵr o slyri ar waith

BYDD data cychwynnol o system ar fferm sydd â photensial i arwain at leihad o 80% mewn cyfaint slyri yn cael ei rannu gydag ymwelwyr yn ystod diwrnod agored ar y cyd rhwng y Projectslyri a Cyswllt Ffermio ar fferm Coleg Gelli Aur yn Sir Gâr ym mis Awst.

Mae’r fferm, sy’n un o Safleoedd Arloesedd Cyswllt Ffermio, yn treialu technoleg sy’n tynnu dŵr o slyri ac yn trin y dŵr gyda’r nod i’r dŵr fod yn dderbyniol i’w ail ddefnyddio neu’n ddiogel i’w ryddhau.

Bydd y dechnoleg yn weithredol y mis hwn a bydd ffermwyr yn cael cyfle i weld y dechnoleg ar waith yn ystod y diwrnod agored ar 31 Awst. 

Mae’r dechnoleg, a ddatblygwyd gan gwmni Power & Water o Abertawe, yn anelu at leihau’r perygl o ffermydd yn llygru dyfrgyrsiau, ond hefyd at wneud slyri’n haws i’w storio a’i wasgaru.

Mae’r slyri a gynhyrchir gan y fuches ar fferm Gelli Aur yn cael ei storio mewn tri thanc gyda chapasiti o oddeutu miliwn galwyn, a dywed rheolwr y fferm, John Owen, fod y potensial yn aruthrol.

“Gan ei fod yn gwahanu’r dŵr o’r slyri, dim ond y maetholion a’r solidau pwysig fydd yn cael eu storio i’w defnyddio ar y fferm. Gyda’r system yn ei le, rydym yn anelu i allu ryddhau’r dŵr i mewn i dyfrgyrsiau yn ddiogel neu/ag i allu ei ail ddefnyddio ar y fferm,” meddai.

“Bydd yn cymryd camau mawr tuag at leihau halogiad dyfrgyrsiau a materion eraill yn ymwneud â llygredd.”

Mae storio slyri’n broblem ar ffermydd llaeth, beth bynnag fo’u system, meddai. “Rydym ni’n defnyddio system eang yn seiliedig ar borfa, ond mae gennym ni lawer iawn o slyri i’w reoli yn ystod misoedd penodol.”

Dywedodd Llywodraeth Cymru y llynedd y byddai’n ceisio sicrhau cydbwysedd rhwng “mesurau rheoliadol, mentrau gwirfoddol a buddsoddiad” yn ei agwedd tuag at wasgaru slyri a gwrtaith.

Dywed Mr Owen y byddai gwaredu dŵr o slyri’n gallu cynnig un ateb.

“Mae’r diwydiant yn ceisio darganfod atebion i’r broblem ac os allwn ni brofi bod yr offer yma’n effeithiol, gobeithiwn y bydd y llywodraeth yn cefnogi’r diwydiant ffermio i fuddsoddi yn yr offer,” meddai.

“Ni fydd yn addas i bawb, ond gobeithio y bydd modd addasu’r cysyniad i weddu i bob system a buchesi o bob maint.”

Dywed Zoe Matthews o gwmni Power & Water mai canlyniad y prosiect yn y pen draw fydd y gallu i fynd i’r afael yn uniongyrchol â llygredd amaethyddol.

“Nod y prosiect i ni yw sicrhau bod gwell atebion ar gael i ffermwyr, er mwyn gallu rheoli eu slyri ar y fferm gan ddefnyddio’r arfer orau o ran storio, puro dŵr, maetholion ac adfer adnoddau,” meddai.

“Mae cryfder cydweithio o’r fath mor bwysig, er mwyn darparu atebion i broblemau ansawdd dŵr Cymru, a’r gallu i Gymru sicrhau Statws Ansawdd Dŵr “Da” dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) ar bob achlysur.”

Mae’r prosiect wedi’i ariannu gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020.

Yn ystod y diwrnod agored, bydd pedwar ardal benodol yn amlygu rheolaeth maetholion amgylcheddol ac arfer dda a’r ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â stori slyri a chapasiti. 

Am ragor o wybodaeth neu I archebu lle yn y digwyddiad, cysylltwch a Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813 neu ewch i’n gwefan – https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/prosiect-slyri-gelli-aur-310818-gelli-aur-slurry-project.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: