Thursday, December 8, 2022
Diwrnod Rali C.Ff.I Sir Gâr

Diwrnod Rali C.Ff.I Sir Gâr

DAETH y nosweithiau hir o ymarfer a pharatoi ar gyfer y Rali i ben i aelodau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr a chafwyd diwrnod arbennig o gystadlu brwd ar Faes y Sioe, Nantyci; Dydd Sadwrn, 12fed o Fai 2018.

Daeth cannoedd o bobl i gefnogi’r aelodau a chael gweld eu gwaith safonol iawn yng nghystadlaethau megis canu, coginio, paratoi llo a chneifio, ac yn sicr roedd gwaith y beirniaid yn sialens.

Ar ôl yr holl gystadlu a’r beirniadu, fe ddaeth yr amser i anrhydeddu’r Llysgennad a’r Llysgenhades newydd y Ffermwyr Ifanc yn y Sir. Llysgenhades newydd y Sir yw Caryl Jones o Glwb Llanddarog gydag Arwel Jones o Glwb Llanllwni yn Llysgennad y Sir. Dirprwyon i’r ddau eleni yw Siân Elin Williams, C.Ff.I Cwmann a Dafydd Davies, C.Ff.I Llandeilo. Cafodd Aelod Iau’r Flwyddyn, Heledd Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi ac Aelod Hŷn y Sir, Siân Williams, C.Ff.I Llangadog eu hanrhydeddu hefyd. Stocmon Iau’r Flwyddyn oedd Nia Thomas, C.Ff.I San Ishmael a Stocmon Hŷn y Flwyddyn oedd Caryl Howells, C.Ff.I Llangadog.

Yn ennill buwch Goffa Aled Howells am brif Stocmon dros y flwyddyn oedd Tomos Griffiths o Glwb San Ishmael. Yn olaf, cyflwynwyd llu o wobrau i’r aelodau daeth i’r brig yn ystod y dydd a llongyfarchiadau i bob un ohonynt ar eu llwyddiant a phob lwc i’r aelodau bydd yn cynrychioli’r Sir ar lefel Cymru yn y Sioe Frenhinol neu ar lefel Cenedlaethol.


Lluniau: Gwyn Edwards

Ni fyddai’r diwrnod wedi bod yn bosib heb gydweithrediad staff Maes y Sioe na chwaith i stiwardiaid C.Ff.I Llanfynydd am eu gwaith diflino cyn ac ar ddiwrnod y Rali, a hefyd i C.Ff.I San Ishmael am stiwardio’r ddawns. Mae’n rhaid diolch hefyd i C.Ff.I Llandeilo am stiwardio’r nosweithiau Barnu Stoc. Diolch iddynt hwy a diolch i’r ffermwyr wnaeth ddarparu lleoliadau a stoc i gynnal y nosweithiau barnu stoc.

Mae’r Mudiad yn ddibynnol iawn ar ewyllys da pobl ac mae hyn yn sicr yn wir am y noddwyr sydd o hyd yn cefnogi’r Mudiad yn Sir Gâr. Diolch yn fawr i Fwydydd Castell Howell am fod yn brif noddwr y Rali unwaith eto eleni, ni fyddai’r Rali wedi bod yn bosib heb eich Cymorth ariannol.

Diolch i’r holl swyddogion, Llysgenhadon y Sir ac i stiwardiaid y gât ac i bawb arall wnaeth helpu mewn unrhyw fodd. Roedd y Rali’n ddiwrnod llwyddiannus oherwydd eu gwaith caled a chafwyd noson hwylus iawn i ddathlu yn y Ddawns ar Fferm Brynawelon, Llanfynydd gyda DJ Rob Thomas a Newshan fel adloniant. Diolch yn fawr iawn i Mr a Mrs Ian Thomas am fodloni i gael y ddawns yno ac am baratoi’r sied.

Llongyfarchiadau i C.Ff.I Llanfynydd am ennill yr adran Iau ac i C.Ff.I Llanymddyfri am ennill yr Adran Hŷn.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: