Monday, December 5, 2022
Diweddariad ar gwasanaeth Tu-Allan-i-Oriau

Diweddariad ar gwasanaeth Tu-Allan-i-Oriau

RYDYM ar hyn o bryd yn profi prinder Meddygon Teulu i gynnal y gwasanaeth Tu Allan i Oriau yn Sir Gaerfyrddin y penwythnos hwn. Bydd ymdrechion yn parhau tan y foment olaf un i lenwi’r sifftiau sydd wedi’u heffeithio, sydd ar nos Sadwrn yn Ysbyty Glangwili, ac o brynhawn dydd Sul tan fore dydd Llun yn Ysbyty Tywysog Philip. Rydym am bwysleisio y gallai’r sefyllfa hon wella yn y cyfamser, ac mae gwasanaethau eraill ar gael i’ch helpu os ydych yn sâl:

  • am wybodaeth a chyngor iechyd, yn cynnwys gwiriwr symptomau ar-lein, trowch at Galw Iechyd Cymru: www.galwiechydcymru.wales.nhs.uk
  • ffonio 111 – gall y gwasanaeth hwn eich cyfeirio chi at y gwasanaeth cywir, er enghraifft Meddyg Teulu, nyrs, fferyllydd neu Uned Mân Anafiadau, maen nhw hefyd yn darparu gwybodaeth iechyd ar hunan-reoli ystod eang o gyflyrau, os yn briodol
  • mynychu uned mân anafiadau, sydd ar gael yn ysbytai Glangwili, Tywysog Philip a Llanymddyfri
  • defnyddio eich fferyllfa gymunedol, mae rhai o’r rhain yn cynnwys gwasanaethau ychwanegol fel ‘brysbennu a thrin’ ar gyfer trin mân gyflyrau
  • DIM OND mewn argyfwng difrifol neu cyflwr sy’n bygwth bywyd y dylid ffonio 999

Meddai Joe Teape, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau: “Yn ddiweddar, rydym wedi gweld gwelliant arwyddocaol mewn staffio’r rota Meddygon Teulu Tu Allan i Oriau. Fodd bynnag, yn anffodus, rydym yn parhau i brofi prinder Meddygon Teulu pob hyn a hyn. Dymunaf ymddiheuro am unrhyw bryder neu anghyfleustra a achosir i drigolion Sir Gaerfyrddin y penwythnos hwn; gwyddom bode in staff a Meddygon Teulu yn gweithio’n galed iawn i ddarparu gwasanaethau diogel ar gyfer ein cleifion, ac rydym yn gwerthfawrogi hyn.

“Ein prif flaenoriaeth yw iechyd y cyhoedd ac er nad ydym bob amser yn medru cyflawni popeth y dymunwn eu cyflawni, rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau y medrwn barhau i ddarparu gwasanaethau sy’n ddiogel ac yn gadarn ar gyfer ein cymunedau lleol.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: