Wednesday, December 7, 2022
Disgwyl dechrau ar gynllun mamolaeth gwerth miliynau yn yr Hydref

Disgwyl dechrau ar gynllun mamolaeth gwerth miliynau yn yr Hydref

MAE Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wrth ei fodd yn cyhoeddi y bydd gwaith yn dechrau ar gyfleusterau obstetreg a’r newydd-anedig ar safle Ysbyty Glangwili ym mis Hydref, yn dilyn y buddsoddiad £25.2 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

Bydd yr ail ran hwn o’r gwaith ailddatblygu yn cynyddu gallu cyfleusterau’r ysbyty. Bydd hyn yn cynnwys crudiau dibyniaeth uchel, crudiau gofal arbennig ac ystafelloedd dros nos i rieni, yn ogystal â chynnydd yn y nifer o ystafelloedd esgor, theatrau a baeau dadebru.

Mae cynlluniau hefyd ar waith ar gyfer 45 o fannau parcio car ychwanegol. Bydd y cynlluniau yn cynnwys amgylchedd modern ar gyfer darparu gwasanaethau obstetreg a’r newydd-anedig yng Nglangwili, ac yn mynd i’r afael â’r meysydd o bryder dybryd a amlygwyd yn adroddiad y Coleg Brenhinol i wasanaethau mamolaeth, y newydd-anedig a paediatrig y Bwrdd Iechyd.

Gwnaed y cyhoeddiad am yr arian gan Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ar ei ymweliad â Glangwili ym mis Ebrill. Bydd y datblygiad yn gwella profiad y cleifion a’u teuluoedd.

Meddai Steve Moore, Prif Weithredwr y Bwrdd Iechyd: “Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi y bydd y gwaith yn dechrau yn yr hydref i wella’r amgylchedd a’r cyfleusterau i fenywod, babanod a’u teuluoedd.

“Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn rhoi hyder i’n poblogaeth y byddwn nawr yn bwrw ymlaen i wneud y gwelliannau hyn.”

Mae ail ran y gwaith ailddatblygu yn cynnwys: * Uned y newydd-anedig – 4 crud dibyniaeth uchel, 1 crud sefydlogi, lle ar gyfer 2 grud meithrin sengl, 1 cyntedd arwahanu, 8 crud gofal arbennig a 2 ystafell ddwbl dros nos i rieni * Ward esgor – 5 ystafell esgor safonol, 1 ystafell esgor gyda phwll sefydlog, 1 ystafell esgor â’r cyfarpar i ddelio â genedigaethau lluosog neu gymhleth ac ardal dibyniaeth uchel 6 gwely * Un ystafell brofedigaeth * Theatrau obstetreg – 2 theatr * Maes parcio – 45 lle parcio ychwanegol *

Cyfleusterau ystafell hyfforddiant ar gyfer gweithio fel tîm aml-ddisgyblaethol, a gellir ei defnyddio ar gyfer dosbarthiadau magu plant Gwneir pob ymdrech i darfu cyn lleied â phosibl ar staff, ac ni fydd y gwaith adeiladu yn effeithio ar wasanaethau i gleifion a’u teuluoedd.

Mae disgwyl i’r cynllun ddod i ben erbyn 2020, a byddwn yn rhannu diweddariadau trwy gydol y prosiect. Am y newyddion diweddaraf o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, trowch at www.bihyweldda.wales.nhs.uk [1]

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: