YN ystod yr wythnos gyntaf, daeth mwy na 700 o blant i’r canolfannau a gofalwyd amdanynt gan bron 800 o aelodau o staff sydd wedi mynd yr ail filltir i gefnogi pobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin.

Heb gefnogaeth y penaethiaid a’r holl staff dan sylw, ni fyddai wedi bod yn bosibl sefydlu’r canolfannau hyn mor gyflym ac effeithiol.

Diolchir i’r staff am y ffordd y maent wedi ymateb i’r argyfwng hwn, ac am eu cydweithrediad a’u cefnogaeth barhaus, a’u parodrwydd i weithio o dan amgylchiadau mor anodd.

Mae hyn yn cynnwys nid yn unig staff ysgolion, ond pawb sydd wedi bod yn rhan o’r gwaith o wneud y canolfannau yn llwyddiant heb fawr o rybudd – swyddogion o’r adran addysg, staff arlwyo, staff glanhau, a’r holl weithwyr eraill a ddaeth i mewn o adrannau eraill i helpu.

Mae’r adborth gan rieni, y rhan fwyaf ohonynt yn weithwyr iechyd a gofal a swyddogion yr heddlu, wedi bod yn gadarnhaol iawn. Mae’r canolfannau wedi caniatáu iddynt barhau â’u gwaith hollbwysig gan wybod bod eu plant mewn dwylo diogel.

For More Great News Stories Click The Banner

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Hoffwn longyfarch yr holl staff yn y canolfannau gofal a diolch iddynt am bopeth y maent wedi’i wneud yn ystod yr wythnosau diwethaf mewn ymateb i’r argyfwng hwn.

“Rydym yn sylweddoli bod hwn yn gyfnod anodd a gofidus i bawb, gan gynnwys staff a’u teuluoedd, ac nid oes gennyf ddim byd ond edmygedd tuag at yr ymroddiad a’r proffesiynoldeb a ddangoswyd ganddynt.

“Mae adroddiadau gan rieni o ran y cymorth y mae eu plant yn ei dderbyn yn gadarnhaol iawn, ac yn dyst i’ch holl waith caled.

“Wrth symud ymlaen, byddwn yn parhau i adolygu’r hyn sydd gennym ar waith i sicrhau eich bod yn parhau i chwarae rhan werthfawr yn ystod y cyfnod cythryblus tu hwnt hwn.”

, , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online