Saturday, January 28, 2023

Diogelu eich plant rhag y ffliw – mae’r cloc yn tician

GAN fod mwy a mwy o bobl yn mynd i weld eu meddyg teulu oherwydd bod ganddynt symptomau o’r ffliw, mae gweithwyr iechyd proffesiynol yn ardal Hywel Dda yn atgoffa rhieni plant dwy a thair oed mai prin iawn yw’r amser sydd ar ôl iddynt ddiogelu eu plant rhag y clefyd hwn.

Dywedodd Lynne Edwards, Cydgysylltydd Imiwneiddio a Brechu y Bwrdd Iechyd, “Rydym yn gwybod y gall y ffliw achosi i blant ifanc iawn fod yn dra gwael, ond mae plant hefyd yn gallu trosglwyddo’r germau, yn hawdd ac yn gyflym, i eraill yn eu teuluoedd a all fod yn fregus neu’n dioddef o gyflwr iechyd hirdymor, er enghraifft brest neu galon wael.

“Mae’r dyddiad daw i ben ar y cyflenwadau o’r brechlyn plant sydd gennym yn ein practisau meddygon teulu ar y trothwy, sy’n golygu mai ‘nawr yw’r amser i ddiogelu eich plentyn. Mae’r brechlyn yn hanfodol bwysig, a hynny nid yn unig ar gyfer plant, ond hefyd ar gyfer aelodau mwy agored i niwed eu teulu y maent yn dod i gysylltiad â nhw.”

Dywedodd Craig Jones, Uwch-ymarferydd yn y tîm iechyd cyhoeddus lleol, “Ar ôl edrych ar yr ymchwil, a gweld y niwed y gall y ffliw ei beri i bobl, nid oedd gennyf unrhyw amheuaeth mai imiwneiddio fy nau blentyn ifanc cyn gynted â phosibl oedd y peth iawn i’w wneud.

“Roedd yn broses gyflym a di-boen gan fod y brechlyn yn cael ei roi ar ffurf chwistrell yn y trwyn ac nid trwy nodwydd. Roedd arnaf eisiau bod yn siŵr na fyddai fy mhlentyn ieuengaf, Gethin, yn rhoi’r ffliw i’w fam a’i dad-cu gan y byddai wedi eu llorio.”

Tynnodd Lynne sylw hefyd at yr wybodaeth ddiweddaraf a ryddhawyd yn genedlaethol ac sy’n dangos bod y ffliw yn cylchredeg yn ein cymunedau yng Ngorllewin Cymru. Dywedodd, “Mae data Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos bod tymor y ffliw yn para am oddeutu 14 wythnos, ac nid ydym eto ond megis ar ddechrau’r tymor hwnnw.

“Er mwyn cael yr amddiffyniad gorau i’ch plentyn a’ch teulu, da chi gwiriwch a ydynt yn gymwys i gael y brechiad trwy fynd i www.beatflu.org ac edrych ar y dudalen ‘Y Ffliw a Phlant’. Os ydynt yn gymwys, yna cysylltwch â’ch meddygfa cyn gynted â phosibl, a gwneud apwyntiad i’ch plentyn dwy neu dair oed gael y brechiad.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: