9th August 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Digwyddiad Cadwch yn Ddiogel ar gyfer y gymuned anabledd dysgu

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi bod yn helpu pobl ag anableddau dysgu i ddeall sut mae ei wasanaethau wedi newid drwy’r pandemig Covid-19.Cynhaliodd Tîm Profiad Cleifion a Chynnwys y Gymuned yr Ymddiriedolaeth ddigwyddiad ‘CadwCh yn Ddiogel’ i esbonio i bobl ag anableddau dysgu a’u gweithwyr cymorth pam mae criwiau bellach yn gwisgo Cyfarpar Gwarchodol Personol a pha brofion y gallai fod angen iddynt eu cynnal cyn mynd â rhywun i’r ysbyty.

Daeth dros 40 o bobl i’r digwyddiad rhithwir.

Dywedodd Leanne Hawker, Pennaeth Profiad Cleifion a Chynnwys y Gymuned yr Ymddiriedolaeth: “Mae tystiolaeth yn dweud wrthym fod pandemig Coronaidd y Galon yn cael effaith ddifrifol ar y rhai ag anghenion gofal a chymorth, yn enwedig pobl ag anableddau dysgu.

“Mae aelodau o’r gymuned hon wedi dweud eu bod yn teimlo’n bryderus am y cyfyngiadau cloi i lawr, sydd wedyn yn cael eu dwysáu pan welant ein criwiau ambiwlans mewn Offer Gwarchod Personol.

“Roedd yn bwysig ein bod wedi rhoi o’n hamser i egluro sut rydym yn gweithio’n wahanol ac i leddfu’r pryderon hynny, a’r adborth a gawsom o’r sesiwn oedd ei fod wedi helpu’n wirioneddol.”Cynhaliwyd y sesiwn drwy Zoom yn y lle cyntaf ar gyfer y tîm ymgysylltu.Ychwanegodd Leanne: “Nid yn unig y mae Covid-19 wedi newid y ffordd rydym yn darparu gwasanaethau, mae wedi newid y ffordd rydym yn ymgysylltu â’n cymunedau.

“Yn hanesyddol rydym wedi cynnal y digwyddiadau hyn wyneb yn wyneb ond rydym bellach wedi dechrau’r broses o’u cynnal bron er mwyn lleihau’r risg i staff a’r cyhoedd.

“Rydym eisoes yn gweithio’n agos gyda’r gymuned anabledd dysgu ac yn gobeithio y bydd y digwyddiadau rhithwir hyn yn cryfhau’r berthynas honno ac yn gwella eu dealltwriaeth o’r ffordd rydym yn gweithio, yn ogystal â llywio’r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau yn y dyfodol.”

I gysylltu â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru am ddigwyddiadau yn y dyfodol, anfonwch e-bost PECI.team@wales.nhs.uk

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: