Saturday, December 3, 2022
Dewis eich gwasanaethau iechyd y Gwyl y Banc hwn

Dewis eich gwasanaethau iechyd y Gwyl y Banc hwn

MAE trigolion Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn cael eu hannog i feddwl ymlaen llaw am bresgripsiynau amlroddadwy ac oriau agor meddygfeydd a fferyllfeydd cymunedol gyda’r Gwyl Banc yn agosau. Gall gwneud Dewis Doeth pan mae angen cyngor neu gymorth – trwy ddefnyddio Galw Iechyd Cymru neu ymweld â fferyllfa – gael effaith gadarnhaol iawn ar Adrannau Damweiniau ac Argyfyngau prysur yn ystod gwyliau.

Dywedodd Mr Jeremy Williams, Ymgynghorwr Achosion Brys ac Arweinydd Clinigol ar gyfer Gofal heb ei Drefnu: “Y ffordd orau y gall y cyhoedd helpu ein staff rheng flaen, a sicrhau eu bod nhw a’u teuluoedd yn cael eu gweld yn gyflym, yw defnyddio gwasanaethau iechyd eraill a chadw ein Adrannau Achosion Brys ar gyfer sefyllfaoedd difrifol neu sy’n bygwth bywyd. Yn y pen draw mae hyn yn ein helpu i achub bywydau.”

Gall y canllawiau Dewis Doeth hefyd helpu pobl i ddewis y gwasanaethau iechyd cywir er mwyn diwallu eu hanghenion iechyd unigol eu hunain – ac i sicrhau bod y gwasanaethau brys ar gael pan fydd arnom eu hangen fwyaf.

Er enghraifft, a wyddech chi fod eich Fferyllydd lleol yn gallu rhoi cyngor, cymorth a thriniaeth gyfrinachol i chi ar gyfer amrywiaeth o fân anhwylderau, yn ogystal ag unrhyw feddyginiaeth frys a allai fod arnoch ei hangen, a hynny’n rhad ac am ddim a heb orfod gwneud apwyntiad?

Mae’r rhestr o fân anhwylderau i’w gweld yn http://www.hywelddahb.wales.nhs.uk/communitypharmacy

Mae rhagor o wybodaeth i’w chael ar y wefan www.hywelddahb.wales.nhs.uk/choosewell

Mae rhai fferyllfeydd cymunedol bellach yn cynnig gwasanaeth Brysbennu a Thrin hefyd, a hynny i’ch helpu os byddwch wedi cael anaf lefel isel. Bydd hyn yn arbed ymweliad â’r meddyg neu adran damweiniau ac achosion brys yr ysbyty.

Mae’r mathau o fân anafiadau y gellir eu trin yn y fferyllfa o dan y gwasanaeth hwn, a hynny heb apwyntiad, yn cynnwys mân grafiadau, toriadau a chlwyfau arwynebol, ysigiadau a streifiadau, cwynion am y llygaid, er enghraifft tywod yn y llygaid, tynnu eitemau o’r croen, er enghraifft fflawiau, a mân losgiadau.

Gallwch hefyd argraffu’r rhestr ddefnyddiol hon o amserau agor y fferyllfeydd lleol dros y Gwyliau Banc: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/tudalen/56476 Mae Meddygon teulu yn cynghori eich bod yn cyflwyno eich presgripsiynau mlroddadwy cyn gynted â phosibl er mwyn osgoi unrhyw oedi. Mae Meddygon teulu yn cynghori eich bod yn cyflwyno eich presgripsiynau mlroddadwy cyn gynted â phosibl er mwyn osgoi unrhyw oedi. Dywedodd Dr Llinos Roberts, Meddyg Teulu ym Meddygfa Tumble: “Mae gwasanaethau brys ar gael drwy gydol Gwyl y Banc, ond gofynnwn i chi helpu’r rhai sydd angen gofal brys trwy wneud yn siwr bod gennych eich meddyginiaeth arferol mewn stoc a’ch bod ond yn mynychu Adrannau Achosion Brys neu’n defnyddio Gwasanaeth Tu Allan Oriau Meddygon Teulu os na allwch chi aros tan ar ôl y gwyliau.”

Ychwanegodd Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Cymunedol a Gofal Hir-dymor Hywel Dda: “Mae’n bwysig bod yn barod a threfnus gyda’ch meddyginiaethau bob amser ond yn enwedig wrth agosáu at Wyl y Banc. Mae llawer o wasanaethau ar gael os oes gennych broblem frys pan fydd eich meddygfa ar gau, gan gynnwys gwasanaeth Tu Allan i Oriau Meddyg Teulu yn ystod y dydd a’r nôs.”

Os bydd arnoch angen gofal deintyddol brys dros y cyfnod hon, gallwch gysylltu â’ch deintyddfa i gael cyngor a gofal. Os na fydd gennych fynediad i ddeintyddfa, cysylltwch â Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 (neu ddeialu 111 os ydych yn glaf yn Sir Gaerfyrddin), lle bydd apwyntiad yn gallu cael ei drefnu ar eich cyfer, os bydd angen.

I gael gofal cymdeithasol brys y tu allan i oriau, cysylltwch â’r canlynol: Sir Gaerfyrddin – 01558 824283 Ceredigion – 0845 6015392 Sir Benfro – 08708 509508 Os byddwch y pryderu ynghylch sut yr ydych yn teimlo neu’n ymddwyn, neu os byddwch yn brwydro i ymdopi ar eich pen eich hun, peidiwch â bod ofn gofyn am help. Siaradwch â’ch meddyg teulu, neu ffoniwch Llinell Gymorth Iechyd Meddwl C.A.L.L. ar 0800 132 737, tecstiwch ‘help’ i 81066 neu ewch i www.callhelpline.org.uk Gallech hefyd edrych ar eich cwpwrdd moddion o flaen llaw i wneud yn siwr bod gennych gyflenwad da o feddyginiaethau dros y cownter sy’n ddefnyddiol i reoli cyflyrau yn y cartref. Dyma rai eitemau y dylech gadw mewn cwpwrdd sydd allan o gyrraedd plant:

* Meddyginiaeth lleddfu poen e.e. paracetamol * Cymysgedd ail-hydradu * Meddyginiaeth diffyg traul * Plasteri * Thermomedr Mewn argyfwng neu sefyllfa sy’n bygwth bywyd, ffoniwch 999 a gofyn am ambiwlans. Os oes angen triniaeth na all aros ond nid yw’n achos brys ac nad ydych yn gwybod ble i fynd, cysylltwch â Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 (neu ddeialu 111 os ydych yn glaf yn Sir Gaerfyrddin).

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: