Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi llongyfarch dau gyngor tref lleol am eu llwyddiant yng Ngwobrau Un Llais Cymru.

Enillodd Cyngor Pen-bre a Phorth Tywyn y categori Ymgysylltu Cymunedol Gorau ar gyfer y sianeli cyfathrebu amrywiol y mae wedi eu sefydlu sy’n galluogi’r gymuned i fod yn rhan o unrhyw benderfyniadau y mae’r cyngor yn eu gwneud. Cafodd ei gydnabod hefyd am y fforymau cysgodol a sefydlwyd mewn ysgolion cynradd ac uwchradd i sicrhau bod gan y genhedlaeth iau lais.

Enillodd Cyngor Tref Cydweli y categori Prosiect Datganoli Gwasanaeth neu Ased Gorau am gaffael perchnogaeth ar ardal chwarae Parc Stephens o Gyngor Sir Caerfyrddin yn 2019 fel rhan o’r broses trosglwyddo asedau. Ers hynny mae wedi gwella hygyrchedd a chynhwysiant ar gyfer ystod oedran eang o blant ac mae’n cynnwys gardd synhwyraidd.

Cafodd Cyngor Tref Caerfyrddin ganmoliaeth arbennig yn y categori Adroddiad Blynyddol Gorau.

For More Great News Stories Click The Banner

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod Un Llais Cymru fel y corff cynrychioladol cenedlaethol ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru. Mae’n darparu ystod eang o wasanaethau i’r 634 o gynghorau sy’n aelodau o Un Llais Cymru, sy’n cynrychioli oddeutu 8000 o gynghorwyr.

Mae’r seremoni wobrwyo eleni wedi cael ei gohirio oherwydd y pandemig coronafeirws.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Gyngor Sir Caerfyrddin sy’n gyfrifol am gysylltu â chynghorau tref a chymuned: “Hoffwn longyfarch Cyngor Tref Pen-bre a Phorth Tywyn a Chyngor Tref Cydweli ar ennill y gwobrau. Mae’n amlygu’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud ledled Sir Gaerfyrddin ac yn bwysicach na hynny, mae’n dangos sut rydym yn gweithio gyda’r cymunedau i ddiwallu eu hanghenion. Hoffwn hefyd longyfarch Cyngor Tref Caerfyrddin ar y ganmoliaeth a gawsant.”

, , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online