27th June 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Possibly the work of Banksy: Llanelli Town Centre

Datblygiad allweddol yn Llanelli symud ymlaen

MAE datblygiad allweddol arfaethedig yng nghanol tref Llanelli wedi cymryd cam ymlaen.

Cymeradwyodd Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Caerfyrddin gynlluniau i ailadeiladu pum adeilad yn Stryd Stepney sydd mewn cyflwr gwael ar hyn o bryd.

Bydd rhifau 2, 4, 4A, 6 ac 8 yn cael eu hailddatblygu fel rhan o fuddsoddiad sylweddol yng nghanol y dref i drawsnewid, adfywio a chysylltu’r prif ardaloedd adwerthu a hamdden yno.

Ar ôl eu cwblhau, bydd yr adeiladau’n cynnwys unedau masnachol ar draws y llawr gwaelod gyda deg lle byw mawr dwy ystafell wely o ansawdd uchel dros ddau lawr.

Bydd dyluniad yr adeiladau arfaethedig yn cydweddu â chymeriad adeilad yr Exchange sydd gyferbyn.

Dywedodd Cadeirydd y pwyllgor cynllunio, y Cynghorydd Alun Lenny, y byddai’r adeilad newydd yn gweld traddodiad canol y dref o fannau gwerthu gyda lle byw uwchben unedau adwerthu yn dychwelyd.

Yn y cyfarfod, dywedodd: “Mae hwn yn gynllun clodwiw iawn, yn enwedig gan fod hwn yn gyfnod heriol i ganol trefi. Dylai defnyddio eiddo sy’n cael eu tanddefnyddio fel hyn leihau’r angen i adeiladu ar safleoedd gwyrdd.”

Dim ond un o gyfres o ddatblygiadau arfaethedig yng nghanol y dref yw cynllun Gogledd Stryd y Farchnad, ac mae miliynau o bunnoedd yn cael eu buddsoddi i wella gwedd y brif ardal siopa ac i ddenu mwy o bobl a mwy o ddiddordeb masnachol.

Mae’r Cyngor eisoes wedi gwario £4.5 miliwn ar brynu unedau siopau gwag oddi wrth berchnogion preifat, gan eu hailwampio a sicrhau eu bod yn cael eu hailddefnyddio am lefelau rhent fforddiadwy. Ar hyn o bryd mae yna fusnes annibynnol ym mhob uned ac mae tenantiaid yn y fflatiau ar y llawr cyntaf a’r ail lawr.

Mae Gorchymyn Datblygu Lleol ar waith i symleiddio’r broses gynllunio ar gyfer darpar fuddsoddwyr, ac mae grantiau datblygu eiddo yn cael eu cynnig i berchnogion adeiladau yng nghanol y dref er mwyn gwella golwg ffryntiau siopau.

English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: