Cytuno ar ardrethi is i fusnesau Sir Gaerfyrddin

Cytuno ar ardrethi is i fusnesau Sir Gaerfyrddin

BYDD tua 600 o fusnesau yn cael budd o becyn rhyddhad ardrethi gwerth £170,000 yn dilyn penderfyniad gan Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin.

Bydd y Cyngor yn cefnogi cynllun rhyddhad ardrethi annomestig Llywodraeth Cymru a allai olygu bod busnesau cymwys yn arbed hyd at £750 y flwyddyn.

Cadarnhaodd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar y bydd ei chynllun Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr yn cael ei ymestyn i 2018/19, ond y bydd llai o gyllid yn gyffredinol ac felly llai o ryddhad ar gyfer talwyr ardrethi unigol.

Mae’r cynllun ar gyfer adwerthwyr y stryd fawr yn benodol, megis siopau, bwytai, tafarnau a chaffis sydd wedi gweld cynnydd yn eu hardrethi o ganlyniad i’r ailbrisiad gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn 2017.

Mae awdurdodau lleol, megis Cyngor Sir Caerfyrddin, yn casglu ardrethi busnes ar ran Llywodraeth Cymru.

Cafodd yr argymhelliad a gyflwynwyd gerbron y Bwrdd Gweithredol gan y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau, ei gefnogi yn unfrydol.

We Provide A FREE Local News Service

Help Support Local News today Thank You

 

Dywedodd: “Byddwn yn cysylltu â’r rheiny sy’n gymwys i gael y rhyddhad ardrethi yn ystod yr wythnosau nesaf ac yn rhoi biliau newydd iddynt.”

 Gallwch wylio trafodaeth y Bwrdd Gweithredol a darllen yr adroddiad ymawww.sirgar.llyw.cymru

Cymraeg