Saturday, November 26, 2022
Cystadleuaeth Adloniant Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin

Cystadleuaeth Adloniant Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin

CYNHALIWYD cystadleuaeth Adloniant Cymraeg a Saesneg C.Ff.I Sir Gâr yn Neuadd y Gwendraeth yn ddiweddar. Bu tair noson o gystadlu brwd gydag un Clwb yn cystadlu yn yr Adloniant Saesneg a naw Clwb yn yr Adloniant Cymraeg.

C.Ff.I Llanymddyfri aeth a’r cwpan yn yr adran Saesneg gyda’i perfformiad o “Let’s talk…Later!”. Yn yr Adran Gymraeg, C.Ff.I Penybont daeth i’r brig gyda’i perfformiad o “Yma i Aros”, gyda C.Ff.I Dyffryn Cothi yn ail, a C.Ff.I Capel Iwan yn drydydd. Llongyfarchiadau mawr i’r holl Glybiau am berfformiadau gwych.

Fe aeth y gwobrau am yr unigolion gorau yn yr Adran Gymraeg a’r Saesneg i’r canlynol:

Perfformiwr gorau 18 oed neu’n iau: Gilbert Roberts, C.Ff.I Penybont

Perfformwraig orau 18 oed neu’n iau:           Lowri Voyle, C.Ff.I Llanddarog

Perfformiwr gorau 26 oed neu’n iau: Deian Thomas ac Eirwyn Richards, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Perfformwraig orau 26 oed neu’n iau:           Caryl Hâf Evans, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Cynhyrchydd Gorau:                                       Buddug James Rees, Indeg Jameson, Mared Evans a Sioned                                                                       Page Jones, C.Ff.I Penybont

Fe fydd C.Ff.I Llanymddyfri a Phenybont yn cynrychioli Sir Gâr yn rownd derfynol y gystadleuaeth Adloniant ar lefel Cymru yn y Drenewydd. Pob lwc iddynt.

Rydym yn ddiolchgar iawn i’n beirniaid sef Mr Terwyn Davies am ei waith yn ystod yr wythnos. Diolch hefyd i bawb fuodd yn cynorthwyo yn ystod yr wythnos a diolch arbennig i Dafydd Lloyd George a Nia Thomas a fu’n gweithio’n ddiwyd wrth y golau a’r sain.

Diolch arbennig hefyd i’r holl a fuodd yn helpu gyda’r parcio, yn y drws, gwerthu raffl a Swyddogion y Sir am fod yng ngofal y siop yn ogystal â chyflwyno’r dair noson.

Ni fyddai’r wythnos wedi bod yn bosib heb ein noddwyr sef Cyngor Sir Gaerfyrddin ac Addysg Seren a hefyd i Undeb Amaethwyr Cymru am noddi’r gwobrau.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: