Saturday, December 3, 2022

Cynnig gan y Cyngor i godi ymwybyddiaeth o dementia

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymrwymo i roi mwy o gefnogaeth tuag at godi ymwybyddiaeth o dementia.

Bu’r Cynghorwyr yn trafod mater a godwyd gan y Cynghorydd Ken Lloyd, Gogledd  Caerfyrddin, sydd am i Sir Gaerfyrddin gael ei chydnabod yn sir sy’n cefnogi pobl â dementia.

Gofynnodd i’r Cyngor benderfynu pa gamau allweddol oedd yn ofynnol er mwyn cyflawni’r amcan hwn, gan ddweud bod y datblygiadau mewn gofal iechyd yn Sir Gaerfyrddin yn gyfle da i wneud newid cadarnhaol.

Gan siarad yng nghyfarfod y Cyngor Llawn (13 Mehefin), dywedodd y Cyng. Ken Lloyd: “Mae dementia yn un o’r heriau iechyd mwyaf sy’n wynebu Cymru. Mae gormod o bobl yn gorfod brwydro am flynyddoedd, ac mae gyda ni gyfle i newid hyn.

“Mae’r posibiliadau cyffrous o ran gwyddorau bywyd yn Llynnoedd Delta yn golygu bod cyfle gyda ni yn Sir Gaerfyrddin i chwyldroi profiadau pobl â dementia. Gadewch i ni beidio â gwastraffu’r cyfle hwn.”

Bu i’r Cyng. Jane Tremlett, yr aelod o’r bwrdd gweithredol dros iechyd a gofal cymdeithasol a’r hyrwyddwr dementia, groesawu’r cynnig a dweud bod Sir Gaerfyrddin eisoes ar y trywydd iawn i gael ei chydnabod yn sir sy’n cefnogi dementia.

“Mae llawer o brosiectau wedi bod ar y gweill gennym ni yn ystod y blynyddoedd diwethaf – daeth Pontyberem yn gymuned sy’n cefnogi dementia (yr un gyntaf yn y sir), bellach marchnad Llanelli yw’r farchnad gyntaf sy’n cefnogi dementia, ac mae Rhydaman a Llanymddyfri yn drefi sy’n cefnogi dementia erbyn hyn,” dywedodd. “Hefyd mae prosiectau sy’n cefnogi dementia ar waith yn Nhalacharn, Hendy-gwyn a Sanclêr. Y bwriad yw gwneud y gwaith hwn yng Nghaerfyrddin yn ogystal.

“Mae beth y mae’r cynnig hwn yn ceisio’i gyflawni yn cael ei werthfawrogi’n fawr ac rwy’n croesawu’r ymagwedd hon. Rydym ni wedi bod yn gweithio tuag Sir Gâr sy’n cefnogi dementia a byddwn yn parhau i anelu at y nod hwnnw.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: