Mae adran addysg y Cyngor wedi bod yn gweithio’n galed i ddatblygu cynllun parhad dysgu ar gyfer plant a phobl ifanc Sir Gaerfyrddin mewn ymateb i’r coronafeirws.

Yn dilyn cau’r ysgolion, mae llawer o waith da wedi’i wneud i liniaru’r effaith ar ddisgyblion trwy ddarparu gweithgareddau priodol ac adnoddau dysgu o ansawdd uchel.

Fodd bynnag, gyda’r cyfyngiadau symud yn parhau am o leiaf dair wythnos arall, mae’n bwysig bod cynlluniau ar waith i adeiladu ar y gwaith ardderchog a wnaed hyd yma.

Hoffem roi sicrwydd i rieni bod y paratoadau’n mynd rhagddynt yn dda, a bod Sir Gaerfyrddin mewn sefyllfa gref i gynnal cynllun parhad dysgu adeiladol a chadarn ar gyfer ein pobl ifanc.

Mae swyddogion o’r adran addysg wedi bod yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, ESTYN, phartneriaid rhanbarthol, penaethiaid a staff ysgolion i ddatblygu’r ffordd newydd hon o ddysgu.

Y nod yw ysgogi ein holl ddysgwyr ac ymgysylltu â hwy trwy gyfrwng ystod o weithgareddau perthnasol er mwyn sicrhau darpariaeth addysgol yn ogystal â diogelu eu lles.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Hoffwn ddiolch i benaethiaid, staff ysgolion a rhieni am eu holl gefnogaeth ac am y gwaith clodwiw a gyflawnwyd hyd yma, yn ystod amgylchiadau mor anodd.

“Ein blaenoriaeth wrth gwrs yw cadw ein plant yn ddiogel, ond mae angen i ni hefyd eu cadw i ddysgu fel y gallant ddal i fyny cyn gynted ag y bo modd pan fydd yr ysgolion yn ailagor.

For More Great News Stories Click The Banner

“Rwyf wedi cael llawer o adborth cadarnhaol gan athrawon a rhieni am y gwaith rhagorol sy’n cael ei wneud. Rydym yn ffodus iawn bod gennym fynediad at blatfformau dysgu digidol a’r offer ystafell ddosbarth diweddaraf ar-lein, ac mae’n gweithio’n dda.

“Wrth symud ymlaen, er nad ydym yn disgwyl i rieni fod yn athrawon ffurfiol, mae angen i ni roi cefnogaeth iddynt i’w helpu hwy i helpu eu plant. Mae hyn hefyd yn cynnwys cefnogi eu lles meddyliol a chorfforol, sydd yr un mor bwysig, yn enwedig ar hyn o bryd.

“Rwyf yn fodlon bod gennym gynllun da ar waith i helpu i barhau â’r holl waith gwych sydd wedi’i wneud hyd yma ac adeiladu arno.”

Bydd yr ysgolion mewn cysylltiad uniongyrchol â rhieni gyda rhagor o wybodaeth am barhad dysgu i ddisgyblion.

Gofynnir i rieni ateb yr arolwg hwn gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â dysgu gartref tra bod yr ysgolion ar gau.

Mae rhagor o wybodaeth am bolisi Llywodraeth Cymru sef Cadw’n Ddiogel. Dal ati i Ddysgu: Datganiad polisi parhad dysgu i’w chael ar eu gwefan.

, , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online