Monday, December 5, 2022
Cyngor yn gofyn am farn preswylwyr ynghylch gwelliannau ailgylchu

Cyngor yn gofyn am farn preswylwyr ynghylch gwelliannau ailgylchu

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin yn lansio ymarfer ymgysylltu a fydd yn para chwe wythnos i gasglu barn ynghylch cynigion ar gyfer casgliadau ailgylchu gwastraff y cartref yn y dyfodol.

Mae’r cyngor yn ystyried cyflwyno nifer o newidiadau fesul cam dros y tair blynedd nesaf i gynyddu cyfraddau ailgylchu, yn ogystal â lleihau ôl troed carbon y cyngor a darparu gwasanaeth mwy cost effeithiol.

Byddai hefyd yn helpu i sicrhau bod y cyngor yn cyrraedd targed ailgylchu Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2025 a thu hwnt.

Ar hyn o bryd, mae’r cyngor yn darparu casgliadau gwastraff bwyd wythnosol, ynghyd â chasglu bagiau glas a bagiau du bob pythefnos. Yn ogystal, gall preswylwyr gofrestru ar gyfer gwasanaeth casglu gwastraff gardd am dâl rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd.

Yn hwyrach eleni, bydd gwasanaeth casglu cewynnau a gwastraff hylendid arall bob pythefnos am ddim yn cael ei ddarparu i breswylwyr sydd ei angen.

Yna, yn 2022, mae’r cyngor yn bwriadu dechrau casglu bagiau glas bob wythnos a chyflwyno gwasanaeth casglu gwydr, bob tair wythnos i ddechrau, ynghyd â chasglu bagiau du – hyd at uchafswm o dri bag (yr un nifer â’r hyn sy’n cael ei gasglu nawr) bob tair wythnos.

Yn 2024, mae’r cyngor yn cynnig cyflwyno casgliadau wythnosol ar wahân ar gyfer gwydr, papur, cardbord, caniau, plastig, bwyd, tecstilau a batris a theclynnau bach ar gyfer y tŷ . Byddai bagiau du yn parhau i gael eu casglu bob tair wythnos (hyd at dri bag fesul aelwyd).

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd:

“Os ydym am wella ein cyfraddau ailgylchu, mae angen i ni wneud newidiadau i’r gwasanaeth a ddarparwn drwy gynyddu faint o ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu wrth ymyl y pafin.

“Rydym yn gwybod bod bron i hanner (46%) o gynnwys y bagiau du yn Sir Gaerfyrddin yn gallu cael ei ailgylchu, felly mae angen inni ystyried beth allwn ni ei wneud i geisio cyflawni hyn.

“Un o’r newidiadau rydym yn ei ystyried yw cyflwyno casgliadau gwydr. Rwy’n gwybod bod hyn yn rhywbeth y mae trigolion wedi bod yn gofyn amdano dros nifer o flynyddoedd, ynghyd â chasgliadau ailgylchu wythnosol, a fyddai’n gwneud gwahaniaeth mawr.

“Rwy’n annog preswylwyr i ddarllen y wybodaeth a ddarperir am y cynigion hyn ac i gwblhau’r arolwg er mwyn helpu i lywio’r ffordd y caiff y newidiadau hyn eu cyflawni dros y blynyddoedd nesaf.

“Hoffwn hefyd ddiolch i breswylwyr am eu hymdrechion i ailgylchu hyd yn hyn; rydym bellach yn ailgylchu 66% o’n gwastraff sy’n gryn gamp, ond mae’n rhaid i ni wneud mwy os ydym am gyrraedd targedau ailgylchu yn y dyfodol, gwneud ein rhan i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a darparu gwasanaeth mwy effeithlon i breswylwyr.”

I gymryd rhan yn yr arolwg, ewch i’r tudalennau ymgynghori ar wefan y cyngor o ddydd Mercher, 26 Mai. Mae copïau papur ar gael drwy fynd i un o’n canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid. Mae’r arolwg yn cau ar 7 Gorffennaf.

Ar ddiwedd yr ymarfer ymgysylltu, bydd adroddiad yn mynd gerbron y Bwrdd Gweithredol yn amlinellu’r cynigion ac yn cyflwyno adborth y preswylwyr er mwyn gwneud penderfyniad.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: