MAE Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin yn gofyn am eglurdeb gan Lywodraeth Cymru ynghylch ailagor ysgolion.

Mae aelodau wedi mynegi pryder ynghylch cyhoeddiad y Gweinidog Addysg y dylai ysgolion ailagor am bedair wythnos, heb gael cytundeb gan yr undebau i wneud hynny.

Maent hefyd yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu canllawiau clir cyn gynted ag sy’n bosibl ar gyfer dechrau’r tymor newydd ym mis Medi.

Dywed y datganiad llawn:

Mae Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cytuno mai tair wythnos ddylai tymor yr haf ar gyfer ysgolion Sir Gaerfyrddin fod o hyd, ac na ddylid ei ymestyn i bedair wythnos fel y cyhoeddwyd gan y Gweinidog Addysg.

For More Great News Stories Click The Banner

Mynegodd y Bwrdd bryder mawr fod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y dylai ysgolion agor am bedair wythnos, gan ymestyn tymor yr haf un wythnos, heb gael consensws a chytundeb priodol gan yr undebau perthnasol.

Mae’r Bwrdd yn gofyn i Lywodraeth Cymru ddarparu canllawiau clir, cyson ynghylch y trefniadau ar gyfer dechrau’r tymor newydd ym mis Medi, gan sicrhau y rhoddir ystyriaeth briodol a cheir cytundeb llawn cyn unrhyw gyhoeddiad. Mae’r Bwrdd yn galw hefyd yn awr am i unrhyw ganllawiau fod yn gwbl eglur, ac am sicrwydd y cyflwynir y canllawiau hyn cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn rhoi amser i awdurdodau lleol, athrawon, staff, rhieni a phlant baratoi’n briodol.

, ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online