15th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cyngor Sir Gar yn annog preswylwyr i reoli sbwriel mewn modd cyfrifol

Mae preswylwyr yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i reoli eu sbwriel mewn modd cyfrifol ac i fod yn wyliadwrus wrth dderbyn cynigion gan unigolion sy’n honni bod yn fusnesau gwaredu gwastraff dilys yn ystod cyfyngiadau symud y Coronafeirws.

Er bod llawer o bobl yn ceisio cynhyrchu cyn lleied o wastraff â phosibl yn ystod y pandemig, mae preswylwyr yn cael eu hannog i ohirio prosiectau DIY a phrosiectau yn y cartref a’r ardd hyd nes y bydd y cyfyngiadau symud yn cael eu codi, oni bai eu bod yn gallu storio gwastraff dros ben yn ddiogel yn eu heiddo heb achosi risgiau iechyd a diogelwch.

Hefyd atgoffir preswylwyr, os ydynt yn defnyddio contractiwr i gasglu unrhyw wastraff (gardd neu ddomestig), fod ganddynt ddyletswydd gofal gyfreithiol i gadarnhau gyda Cyfoeth Naturiol Cymru bod yr unigolyn y maent yn ei ddefnyddio i gael gwared o sbwriel o’u cartref yn gludwr gwastraff cofrestredig. Os deuir o hyd i dystiolaeth sy’n cysylltu gwastraff tipio anghyfreithlon ag eiddo gellid erlyn y preswylydd am beidio â sicrhau bod ei wastraff yn cael ei waredu’n briodol.

Rhaid i breswylwyr sicrhau bob amser bod ganddynt gopi o’r nodyn trosglwyddo fel eu bod yn fodlon bod y gwastraff yn mynd i’r safle gwaredu cywir.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiogelu’r Cyhoedd: “Efallai y byddwn yn cael ein temtio i gyflawni rhai o’r tasgau hynny rydym wedi bod yn bwriadu eu cyflawni ers sbel, gan fod gennym amser bellach i wneud hynny yn ystod y pandemig hwn, ond byddem yn eich annog i fod yn synhwyrol ac os na allwch storio sbwriel dros ben yn ddiogel yn eich eiddo, byddem yn gofyn i chi ohirio unrhyw brosiectau DIY, garddio a gwaredu eitemau.

“Mae tipio anghyfreithlon yn drosedd ddifrifol. Yn ogystal ag achosi niwed sylweddol i’r amgylchedd, yr economi a chymunedau lleol gallai’r troseddwr hefyd gael dirwy o hyd at £50,000 neu 12 mis yn y carchar.”

Mae nifer o bethau y gall preswylwyr eu gwneud i sicrhau eu bod yn gwaredu gwastraff domestig yn gyfrifol yn ystod y cyfnod digyffelyb hwn. Gallwch weld y canllaw A-Y o ailgylchu, sy’n tynnu sylw at yr eitemau gwahanol y gallwch eu hailgylchu, ar wefan y Cyngor

Mae modd compostio gwastraff gardd (toriadau o berthi, coed/llwyni; porfa; dail; planhigion, blodau a chwyn ac ati). Gellir archebu bin ‘Soil Saver’ 330 o litrau sydd â drws bach ar wefan y Cyngor am £12 gan gynnwys dosbarthu. Fel arall, mae’r Cyngor yn darparu gwasanaeth Casglu Gwastraff Gardd y gall preswylwyr gofrestru ar ei gyfer am £44 ar gyfer y tymor. Bydd whilfin yn cael ei ddosbarthu i’r eiddo lle y cesglir y gwastraff bob pythefnos. Mae rhagor o wybodaeth am y ddau gynllun ar gael ar wefan y Cyngor

For More Great News Stories Click The Banner

Nid oes dim newid i gasgliadau gwastraff/ailgylchu o dŷ i dŷ. Mae preswylwyr yn cael eu hatgoffa i ddefnyddio’r cadi gwastraff gwyrdd i gael gwared o fwyd. Mae hwn yn cael ei gasglu bob wythnos. Gellir archebu biniau gwastraff bwyd newydd ar wefan y Cyngor Cais am Eitemau Ailgylchu – Fy Nghyfrif

Atgoffir preswylwyr na ddylid cadw gwastraff bwyd yn y bin compostio gwastraff gardd.

Ychwanegodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am yr Amgylchedd: “Byddwch yn ymwybodol o faint o sbwriel rydych yn ei gynhyrchu yn ystod pandemig Coronafeirws er mwyn helpu i ddiogelu ein gweithwyr sbwriel. Ceisiwch ailgylchu cymaint â phosibl er mwyn rhoi llai yn eich bagiau du. Gallwch roi cynifer o fagiau glas allan ag y dymunwch! Cofiwch hefyd fod eich cadi bwyd yn cael ei gasglu bob wythnos felly peidiwch â rhoi unrhyw wastraff bwyd yn eich bagiau du. Trwy wneud y pethau bach hyn rydych yn helpu i gadw ein criwiau’n ddiogel. Diolch i chi am eich cydweithrediad.”

Pan fydd yr holl wastraff wedi’i osod mewn bagiau a’i storio’n gyfrifol ni ddylai fod risg ychwanegol o fermin.

Nid yw’r Cyngor yn cynnig gwasanaeth triniaeth rheoli plâu, ond mae tîm Iechyd yr Amgylchedd yn hapus i gynnig cyngor a bydd yn cymryd camau gorfodi, os bydd angen, pan na fydd rhywun yn rheoli gwastraff ar ei eiddo’n briodol ac yn achosi neu’n caniatáu i lygod mawr fod yn bresennol. Os bydd unrhyw un yn gweld arwyddion o lygod mawr yn ei eiddo ei hun neu eiddo cyfagos, cysylltwch ag Iechyd yr Amgylchedd fel y gellir ymchwilio ymhellach i’r mater. E-bostiwch diogelurcyhoedd@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 234567

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: