15th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cyngor Sir Gar yn annog busnesau gymryd rhan mewn arolwg effaith COVID-19

MAE busnesau ledled Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn arolwg gan y cyngor ynghylch y pandemig coronafeirws. Bydd yr arolwg yn cau ar 11 Mai. I gymryd rhan, ewch i wefan y Cyngor.

Mae’r arolwg wedi’i lunio i ddarganfod rhagor am yr effaith y mae Covid-19 yn ei chael ar fusnesau ledled y sir.

Mae swyddogion datblygu economaidd am gasglu cymaint o wybodaeth â phosibl er mwyn i’r cyngor allu darparu’r cymorth sydd ei angen ar fusnesau yn y dyfodol, boed hynny’n gymorth ariannol, cyngor cyfreithiol, hyfforddiant neu gymorth digidol.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor: “Fel cyngor, rydym yn cydnabod yr heriau sylweddol y mae busnesau ledled Sir Gaerfyrddin yn eu hwynebu o ganlyniad i’r pandemig coronafeirws.

“Rydym wedi ymrwymo i helpu busnesau cymaint â phosibl yn ystod yr adegau anodd hyn ac rydym am ddarganfod rhagor am yr effaith y mae Covid-19 yn ei chael arnynt.

For More Great News Stories Click The Banner

“Rydym am sicrhau bod yr holl fusnesau yn y sir yn gallu cael mynediad at y wybodaeth a’r cymorth sydd eu hangen arnynt; ac rydym am wybod yr hyn sy’n bwysig ichi yn y tymor byr, y tymor canolig a’r tymor hir.

“Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech neilltuo amser i gwblhau ein harolwg byr er mwyn inni allu deall yr hyn sydd ei angen arnoch a sut y gallwn ei ddarparu.”

Bydd busnesau yr effeithiwyd arnynt gan y coronafeirws hefyd yn gallu dod o hyd i wybodaeth, arweiniad a chymorth ar y wefan.

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: