20th January 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cyngor Sir Gaerfyrddin yn chwilio am fwy o Staff o ganlyniad i’r Coronafeirws

MAE’R CYNGOR yn awyddus i recriwtio pobl i nifer o swyddi ledled y Sir i helpu i gynnal gwasanaethau rheng flaen, ond mae angen gofalwyr, glanhawyr a staff arlwyo arnom yn benodol.

Nid oes angen profiad blaenorol, gan y darperir hyfforddiant llawn.

Mae’r Cyngor yn cynnig cyfraddau tâl da ac oriau hyblyg. Mae contractau llawn amser a rhan-amser, parhaol a dros dro ar gael.

Mae gan y Cyngor swyddi gwag ar gyfer gweithwyr cymdeithasol hefyd, felly os oes gennych y cymwysterau a’r profiad perthnasol, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, Dirprwy Arweinydd a’r Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Recriwtio a Hyfforddiant: “Mae’n hanfodol i ni gynnal ein gwasanaethau rheng flaen yn ystod yr argyfwng hwn; ac o ganlyniad, mae gennym swyddi gwag y mae angen i ni eu llenwi ar unwaith.

“Mae’n bosibl hefyd y byddwn yn gweld prinder staff mewn rhai meysydd dros yr wythnosau nesaf, felly mae’n rhaid i ni fod yn barod am hyn.

For More Great News Stories Click The Banner

“Rydym yn annog pobl sy’n gallu gwneud cais am y swyddi hyn i gysylltu â ni. Mae’ch angen chi ar eich cymdogaeth. Peidiwch â phoeni os nad oes profiad gennych yn y meysydd hyn, gan y darperir hyfforddiant llawn.

“Yn ogystal â recriwtio staff newydd, rydym yn adleoli staff lle bo’n bosibl o wasanaethau nad ydynt yn rhai critigol i rolau eraill yn ôl yr angen.

“Rwyf am sicrhau preswylwyr ein bod yn gwneud popeth y gallwn i ddiogelu gwasanaethau rheng flaen yn ystod y cyfnod anodd ac ansicr hwn.”

Rydym am wneud y broses ymgeisio mor hawdd â phosibl, felly dim ond y meysydd gorfodol ar y ffurflen gais fydd angen eu cwblhau ynghyd â datganiad byr. Cysylltir â’r ymgeiswyr dros y ffôn yn dilyn eu cais.

Ewch i dudalen swyddi a geirfaoedd y Cyngor a chliciwch ar ‘Chwilio am swydd’ i weld yr holl swyddi gwag.

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: