5th July 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cyngor Sir Gaerfyrddin y Cyntaf un y DU i gael Bridiwr Cŵn fod yn rhan o cynllun Prynu â Hyder

CYNGOR Sir Caerfyrddin yw’r cyntaf yn y DU i gael bridiwr cŵn i fod yn rhan o’r cynllun Prynu â Hyder cenedlaethol.

Mae Knocking Stone Kennels, Mynydd y Garreg, wedi ymuno â’r cynllun sy’n rhoi rhestr i gwsmeriaid o fusnesau lleol sydd wedi ymrwymo i fasnachu mewn modd cyfrifol a theg.

Mae pob busnes y mae’r cyngor yn ei roi ar y rhestr yn destun proses archwilio drylwyr cyn iddo gael ei gymeradwyo fel aelod o’r cynllun.

Mae ymaelodi â’r cynllun yn galluogi’r busnes i arddangos y bathodyn Cymeradwywyd gan Safonau Masnach, ac yn rhoi sicrwydd ychwanegol i’w gwsmeriaid eu bod yn prynu neu’n comisiynu gwasanaethau gan fasnachwr cyfrifol.

Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin ymagwedd gref a blaengar at orfodi safonau bridio cŵn.

Mae cael bridwyr cyfrifol i fod yn rhan o’r cynllun Prynu â Hyder yn galluogi’r cyngor i atgyfnerthu ymhellach y safonau y mae’n eu disgwyl gan fridwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu’r Cyhoedd: “Mae’r cynllun hwn yn helpu i ddiogelu cwsmeriaid rhag masnachwyr twyllodrus a busnesau annilys. Mae hefyd yn rhoi tawelwch meddwl iddynt o ran y nwyddau a’r gwasanaethau maent yn eu prynu.

“Mae ein tîm iechyd anifeiliaid yn flaengar o ran gorfodi safonau bridio cŵn yn Sir Gaerfyrddin ac yn ceisio gwella amodau yn y diwydiant hwn yn barhaus. Mae sicrhau bod bridwyr yn rhan o’r cynllun Prynu â Hyder yn ffordd arall o annog bridwyr trwyddedig i fod yn gyfrifol, ac mae’n ychwanegol i’r broses archwilio ac arolygu arferol sy’n perthyn i drwyddedu.

“Rydym wedi gweithio’n agos gyda Knocking Stone Kennels i’w gynnwys yn y cynllun hwn, ac rydym yn gobeithio mai nhw fydd y cyntaf o blith nifer.”

Mae Knocking Stone Kennels wedi’i sefydlu ers 50 mlynedd, gan arbenigo yn Naeargwn Efrog a bridiau bychain eraill.

Dywedodd Linda Baxter, y perchennog: “Rydym wrth ein bodd o gael bod yn aelod o Gynllun Prynu â Hyder Safonau Masnach ac i fod y bridiwr cŵn cyntaf i gael ei gymeradwyo a’i dderbyn yn rhan o’r cynllun yn Sir Gaerfyrddin, Cymru a’r DU. Diolch yn fawr iawn i dîm llesiant anifeiliaid y cyngor am ei gymorth a’i arweiniad drwy’r broses ac i Safonau Masnach am ymddiried ynom i fod yn rhan o’r cynllun.”

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn trwyddedu dros 80 o fridwyr cŵn ar draws y sir, gan ei alluogi i orfodi safonau a chynnal archwiliadau rheolaidd.

Mae’r cyngor yn cyflogi milfeddyg cymwysedig i gwblhau archwiliadau ac mae swyddogion ymchwilio ymroddedig yn monitro’n rhagweithiol wefannau gwerthu a’n ymweld â safleoedd i gymryd camau.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r cyngor wedi erlyn pedwar bridiwr, gan atafaelu dros £275,000 drwy Enillion Troseddau sydd wedi cael ei ail-fuddsoddi er mwyn mynd ar drywydd gweithgarwch anghyfreithlon ac amodau trwydded nad ydynt yn cyrraedd y safonau.

Mae bellach yn gweithio i annog bridwyr eraill i ymuno â’r cynllun Prynu â Hyder er mwyn rhoi sicrwydd ychwanegol i’w cwsmeriaid.

Gall unrhyw un sydd am gael rhagor o wybodaeth am ymuno â’r cynllun, neu sy’n chwilio am fasnachwr cofrestredig fynd i www.buywithconfidence.gov.uk

English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: