MAE banciau bwyd yn Sir Gaerfyrddin yn cael dros £42,000 ar ffurf talebau bwyd.

Bydd tua 14 o fanciau yn cael cyfran o’r arian ar ffurf talebau, a hynny o incwm a gynhyrchir o baneli solar ben to ar adeiladau Cyngor Sir Caerfyrddin.

Bydd pob banc bwyd, sydd wedi gweld cynnydd sylweddol o ran galw ers y pandemig coronafeirws, yn cael rhestr o gyflenwyr lle y gallant gael eu nwyddau ganddynt.

Mae’r rhodd yn cynrychioli gwerth oddeutu £70,000 am bob megawat o solar sydd wedi cael ei osod, sef y taliad unigol mwyaf am bob megawat o solar sydd wedi cael ei osod ar gyfer unrhyw gymdeithas budd cymunedol, ffermydd solar masnachol neu bortffolio yn y DU.

Mae rhai o’r adeiladau lle y mae paneli solar wedi’u gosod yno yn cynnwys Ysgol Heol Goffa yn Llanelli, Ysgol Glan-y-Môr ym Mhorth Tywyn, Canolfan Hamdden Caerfyrddin ac Xcel Bowl yng Nghaerfyrddin.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Adnoddau a chyfarwyddwr Egni Sir Gâr: “Nawr yn fwy nag erioed mae pobl yn gorfod defnyddio’r banciau bwyd i roi bwyd ar eu byrddau. Mae’n gyfnod heriol i bawb wrth i’r pandemig coronafeirws barhau. Trwy ailgylchu ein solar, bydd y taliad llog yn helpu’r rheiny sy’n cael anhawster ac sy’n methu â fforddio hanfodion mewn bywyd.”

Mae Egni Sir Gâr Cyfyngedig yn gymdeithas budd cymunedol o ran egni a sefydlwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn 2015. Ers hynny, mae 16 o baneli solar ben to wedi cael eu gosod ar adeiladau sy’n eiddo i’r Cyngor. Â chyfanswm o 636 kWp (kilowatt peak) wedi’i osod, mae’r trydan a gynhyrchwyd gan y safleoedd hyn dros y 12 mis diwethaf yn cyfateb i ostyngiad o 290 o dunelli o CO2e sy’n cyfrannu tuag at ymrwymiad y Cyngor i fod yn awdurdod lleol carbon sero-net erbyn 2030.

Os ydych yn cael anhawster ac yn methu â fforddio bwyd, cysylltwch â’ch bwyd banc lleol.

 

,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online