15th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cynghorau yn galw am gymorth brys i Tata

MAE awdurdodau lleol de Cymru yn cefnogi’r galw am gymorth brys i Tata Steel i sicrhau ei fod yn gallu gwrthsefyll y pwysau a achosir gan y pandemig coronafeirws Covid-19.

O’r 4,000 o bobl a gyflogir gan Tata Steel, mae llawer ohonynt yn byw ar draws rhanbarth De Cymru gyfan, nid yn ardal Castell-nedd Port Talbot yn unig. Mae ymchwil diweddar yn amcangyfrif bod yna dros 6,000 o swyddi cyfwerth ag amser llawn yn cael eu cynnal yng nghadwyn gyflenwi Tata, llawer ohonynt yn fusnesau bach a chanolig eu maint. Pwysleisiodd Arweinwyr yr awdurdodau lleol, pe bai’r broses o wneud dur yn cael ei pheryglu, y byddai’r effeithiau i’w teimlo gan genedlaethau’r dyfodol am ddegawdau i ddod drwy ran helaeth o dde Cymru.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Rob Jones: “Mae dur yn parhau i fod yn hanfodol bwysig i’r economïau lleol a rhanbarthol. Mae Arweinwyr awdurdodau lleol mewn cysylltiad agos â Gweinidogion Cymru ynghylch yr hyn y gellir ei wneud i gynorthwyo ar lefel genedlaethol yng Nghymru ac yn lleol; ond mae’n amlwg mai Llywodraeth y DU sydd â’r cyfrifoldeb pennaf dros osgoi argyfwng. Ni ddylai’r gweithlu ffyddlon dalu’r pris am segurdod.”

Ychwanegodd Arweinydd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David: “Tra bod y gwaith dur wedi’i leoli ym Mhort Talbot, mae llawer o drigolion Pen-y-bont ar Ogwr a’r rhanbarth ehangach yn dibynnu arno i roi bywoliaeth iddynt, fel y mae’r safle wedi gwneud am genedlaethau. Mae colli’r gwaith peiriannau Ford eisoes wedi cael effaith enfawr ar y rhanbarth, ac mae angen gwneud pob ymdrech i osgoi canlyniad tebyg yma.”

For More Great News Stories Click The Banner

Pwysleisiodd Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyng Emlyn Dole: “Mae gan Lanelli draddodiad hir a balch yn y diwydiant cynhyrchu dur a thunplat, ac mae’r enw Tinopolis yn dal i gael ei ddefnyddio’n eang ac yn annwyl. Mae gwaith Trostre’r dref wedi bod yn asgwrn cefn i’r economi leol ers blynyddoedd lawer ac yn sgil colli swyddi yn ddiweddar yn y dref mae hi’n bwysicach bod popeth posibl yn cael ei wneud i helpu Tata i fynd drwy’r cyfnod hwn o anhawster nas gwelwyd ei debyg o’r blaen, gan fod y gwaith cynhyrchu a’r archebion wedi lleihau’n sylweddol.”

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: