Thursday, October 6, 2022
Cymuned Ty-isa i fod yn rhan o newid mawr

Cymuned Ty-isa i fod yn rhan o newid mawr

MAE newidiadau mawr ar y gweill i ward Ty-isa, Llanelli a’r gymuned sydd wrth y llyw.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau allweddol, yn ymgymryd â rhaglen ymgysylltu cymunedol enfawr er mwyn cael sylwadau a syniadau ynghylch datblygu cynllun adfywio ar gyfer yr ardal.

Mae’n golygu y bydd gan breswylwyr, tenantiaid a busnesau gyfle go iawn i helpu i gynllunio ar gyfer newidiadau a gwelliannau a fydd yn effeithio ar eu dyfodol.

Y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Gymunedau a’r Cynghorydd Linda Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Dai sy’n arwain y rhaglen ymgysylltu ac maen nhw eisiau i bawb yn ardal Ty-isa i ddod â syniadau a sylwadau ynghylch yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw.

Mae’r Cyngor wedi cynnwys arbenigwyr ymgysylltu cymunedol a chynhelir rhaglen o weithgareddau ymgynghori yn ystod yr haf gyda’r nod o gyrraedd pawb sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal.

Bydd plant ysgol lleol yn gwneud model 3D o Dy-isa a gwahoddir holl aelodau’r gymuned i ddigwyddiadau er mwyn casglu sylwadau a dangos beth maent yn dymuno ei newid.

Mae cynghorwyr lleol a’r Aelod Cynulliad a’r Aelod Seneddol ar gyfer Llanelli ynghlwm wrth y rhaglen o’r dechrau.

Dywedodd y Cynghorydd Campbell: “Rydym yn gwybod bod gan Dy-isa broblemau ond rydym hefyd yn cydnabod bod ysbryd cymunedol gwych yn yr ardal. Mae pobl wir eisiau gweld yr ardal yn gwella ac rydym eisiau i bobl fod yn rhan o’r newid. Mae potensial go iawn i wneud rhywbeth ac rydym yn gyffrous am yr hyn sydd o’n blaenau.”

Bydd yr holl sylwadau, safbwyntiau a syniadau a gesglir o’r gymuned yn llywio prif gynllun adfywio a fydd yn cael ei ddatblygu yn gynnar yn 2019.

Er bod gan ardal Ty-isa heriau economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol, mae’n ardal o bwysigrwydd strategol, rhwng canol tref Llanelli a’r Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant arfaethedig yn Llynnoedd Delta.

We Provide A FREE Local News Service

Help Support Local News today Thank You

 

Mae gan Dy-isa y dwysedd poblogaeth uchaf yn Sir Gaerfyrddin ac mae dros chwarter o’r tai yn yr ardal yn rhai rhent cymdeithasol sydd â galw isel amdanynt ac yn anodd eu gosod. Yn ogystal, mae nifer uchel o fflatiau a fflatiau deulawr nad ydynt bellach yn bodloni anghenion y gymuned. 

Dyma rai o’r materion sydd angen ymdrin â nhw.

Meddai’r Cynghorydd Evans: “Gan fod Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli yn cael ei ddatblygu nid nepell o Dy-isa, rydym eisiau sicrhau bod y gymuned ehangach yn cael budd o ddatblygiad mor nodweddiadol. Rydym ni i gyd eisiau’r un peth sef awydd i’r ardal wella. Rydym wir yn gobeithio y bydd preswylwyr, tenantiaid a busnesau yn manteisio ar y cyfle hwn â meddwl agored gan gydweithio â ni, y Cyngor a’n partneriaid er mwyn sicrhau buddsoddiad yn y dyfodol a datblygiad sydd ei angen ar y gymuned.”

Yn ogystal â’r Cyngor, mae Heddlu Dyfed-Powys, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Cyngor Tref Llanelli, Pobl, Ysgol Pen Rhos ymysg eraill yn rhan o’r rhaglen ymgysylltu hon.

Swyddogion lleol a chynrychiolwyr cymunedol fydd yn arwain y gwaith ymgysylltu a byddant yn ymweld â digwyddiadau cymunedol, lleoliadau a phrosiectau amrywiol yn ystod misoedd Gorffennaf ac Awst.

Mae’r model ymgysylltu hwn yn cael ei dreialu yn ward Ty-isa ac os bydd yn llwyddiannus, caiff ei ddatblygu a’i ailadrodd mewn cymunedau eraill ledled Sir Gaerfyrddin.

Bydd gwybodaeth ychwanegol ar gael i gymuned Ty-isa yn yr wythnosau nesaf.

Click To Donate

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: