19th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cymorth plant a’u teuluoedd sy’n agored i niwed yn parhau

MAE staff o’r adran Addysg a Gwasanaethau Plant yn parhau i gynnig cymorth llesiant, yn ogystal â seibiant i deuluoedd sydd ei angen.

Gan fod ysgolion wedi cau, mae penaethiaid a staff mewn lleoliadau arbenigol yn cysylltu’n rheolaidd â theuluoedd i wneud yn siŵr bod plant yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt a bod y teulu’n ymdopi.

Mae un o swyddogion cyswllt â theuluoedd y cyngor wedi cysylltu’n uniongyrchol â theuluoedd eraill â phlant sydd angen cymorth unigol i weld pa gymorth sydd ei angen a’r ffordd orau o ddarparu’r cymorth hwnnw, naill ai drwy un o’r canolfannau gofal plant neu drwy drefniadau eraill.

Caiff anghenion rhai disgyblion y mae angen cymorth ychwanegol arnynt eu diwallu drwy’r canolfannau gofal plant a’r adborth gan rieni yw bod hyn yn gweithio’n dda.

Er bod ysgolion ar gau, mae’r gwasanaeth cwnsela mewn ysgolion, Area 43, yn dal i fod ar gael i blant a phobl ifanc o Flwyddyn 5 i fyny. Mae staff ar gael i ddarparu gwybodaeth, cymorth a chwnsela o bell, naill ai ar-lein, dros y ffôn neu drwy neges destun, a thrwy ei dudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol. Ewch i Area43.co.uk/cy i gael rhagor o fanylion.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Mae gwasanaethau seibiant a chymorth yn parhau ar gyfer plant sy’n agored i niwed, a byddant yn parhau cyhyd â bod y staff yn iach a bod ar deuluoedd eu heisiau a’u hangen.

For More Great News Stories Click The Banner

“Mae’n bwysicach nag erioed bod y cymorth hwn ar gael i deuluoedd, ac mae hefyd yn bwysig bod ein pobl ifanc yn gallu cael gafael ar y gwasanaeth cwnsela tra bydd yr ysgolion ar gau. Mae hwn yn gyfnod anodd ac ansicr iawn i bawb, ac mae’r math hwn o gymorth yn hanfodol.

“Rwyf hefyd yn falch iawn o gael adborth cadarnhaol gan rieni plant ag anghenion dysgu ychwanegol sy’n defnyddio’r canolfannau.”

Os oes gennych bryderon ynghylch plentyn neu berson ifanc, cysylltwch â ni drwy e-bostio CRTChildren@sirgar.gov.uk neu drwy ffonio 01554 742322. Os bydd problem y tu allan i oriau swyddfa na all aros, ffoniwch 0300 333 2222.

Gellir cael rhagor o wybodaeth a chymorth i rieni ar y wefan: newyddion.sirgar.llyw.cymru/coronafeirws

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: