Saturday, January 28, 2023
Cylch Meithrin Carwe yn ennill Ail Safon Seren Aur Cymru

Cylch Meithrin Carwe yn ennill Ail Safon Seren Aur Cymru

DDYDD Iau 14  Mawrth am 11 o’r gloch y bore yn Ysgol Gynradd Carwe bydd Cylch Meithrin Carwe, ger Cydweli’n dathlu’r llwyddiant o fod yr ail Gylch yng Nghymru i ennill Safon Aur Cynllun Safonau Serennog Mudiad Meithrin.

Bydd dathliadau’r ‘Parti Porffor’ yn cynnwys ymweliad gan gymeriad unigryw Mudiad Meithrin, Dewin, yn ogystal â Phrif Weithredwr Mudiad Meithrin, Dr Gwenllïan Lansdown Davies.

Bwriad cynllun Safonau Serennog yw annog cylchoedd i ddatblygu, arloesi a chodi ansawdd a safon eu gwasanaethau i blant bach a theuluoedd gyda safonau ar dri lefel gwahanol – efydd, arian ac aur.

Meddai Prif Weithredwr Mudiad Meithrin, Dr Gwenllïan Lansdown Davies:

“Mae Safonau Serennog yn gosod gwaelodlin o ran safon y gwasanaeth a disgwyliadau o ran polisi iaith y Cylch Meithrin. Mae pob Cylch Meithrin felly’n meddu ar Safon Seren Efydd.

“Rhaid ymgeisio am Safon Arian trwy gyflwyno portffolio i’w asesu gan banel o arbenigwyr Mudiad Meithrin. Mae Safon Aur yn cael ei ddyfarnu’n dilyn arolygiad ar safle’r Cylch Meithrin gan arolygwyr annibynnol.”

Ategodd Leanne Marsh, Pennaeth Adran Datblygu Gwasanaethau Mudiad Meithrin:

“Anelir y cynllun hwn yn arbennig at Gylchoedd Meithrin. Mae cynllun ‘Cylch Ti a Fi Serennog’ ar gael ar gyfer Cylchoedd Ti a Fi a ‘Safonau Serennog Meithrinfeydd’ ar gael i feithrinfeydd dydd.

“Mae codi safonau a chadarnhau ansawdd yn broses barhaus a chyda datblygiadau sylweddol yn y blynyddoedd cynnar, mae’n rhaid sicrhau fod Cylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi a Meithrinfeydd dydd yn cael cefnogaeth i arloesi ac i ehangu gwasanaeth er mwyn parhau’n gynaliadwy.

“Mae’r disgwyliadau felly o ran y marc Safon Seren Aur yn uchelgeisiol iawn.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: