Monday, December 5, 2022
Cyhoeddi cronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2022-23

Cyhoeddi cronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2022-23

MAE gan Dîm Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru gyllid prosiect ar gael, hyd at £1500 i helpu i greu cymunedau cydlynus.

Cydlyniant cymunedol yw’r broses sy’n gorfod digwydd i sicrhau bod gwahanol grwpiau o bobl yn cyd-dynnu’n dda yn yr ardal. Cymuned gydlynus yw ardal lle mae pobl o wahanol gefndiroedd yn rhannu perthnasoedd cadarnhaol, yn teimlo’n ddiogel yn y gymdogaeth, ac yn parchu ei gilydd ac yn rhannu’r un gwerthoedd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Awst 2022. I gael rhagor o wybodaeth am y Gronfa, cysylltwch â Sarah Bowen ar slbowen@sirgar.gov.uk

Bydd Cronfa Grantiau Bach Cydlyniant Cymunedol yn cefnogi prosiectau sy’n bodloni un o’r meysydd blaenoriaeth canlynol:

datblygu digwyddiadau/mannau diogel i ddod â phobl o bob rhan o gymunedau gwahanol at ei gilydd. Gallai digwyddiadau hyrwyddo integreiddio, gan gynnwys cymunedau newydd fel ffoaduriaid o Wcráin/Syria/Afghanistan ac ati sydd wedi’u hadsefydlu;

codi ymwybyddiaeth o ymgyrchoedd neu ddigwyddiadau megis: Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb; Wythnos Rhyng-ffydd; Diwrnod Cofio’r Holocost; Diwrnod Rhyngwladol Anableddau; Mis Hanes Pobl Dduon ac ati;

canolbwyntio ar Droseddau Casineb;

ymgysylltu â grwpiau amrywiol i hyrwyddo cydlyniant cymunedol a lliniaru tensiynau cymunedol; a hefyd

cefnogi cymunedau ag anghenion megis argyfwng costau byw (e.e. Coginio ar gyllideb, digwyddiadau gydag asiantaethau i roi cyngor ar gyllid ac ati).

Dywedodd Matthew Vaux, Aelod cabinet Ceredigion â chyfrifoldeb am Ddiogelwch Cymunedol:

“Mae hwn yn swm defnyddiol o arian i helpu cymunedau ar draws y rhanbarth. Rydym yn annog unrhyw un sy’n credu y byddai hyn o fudd i’w prosiect neu syniad penodol i gyflwyno cais neu o leiaf gysylltu i drafod eich syniad ymhellach.”

 

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: