7th May 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cyfyngiadau Lefel Rhybudd Pedwar

CWRDDAIS heddiw â Phrif Weinidogion yr Alban a Gogledd Iwerddon, gyda Changhellor Dugaeth Lancaster o Lywodraeth y DU, i drafod y wybodaeth ddiweddaraf am rywogaeth newydd o’r coronafeirws.

Gwyddom bellach fod y rhywogaeth newydd hwn yn llawer mwy heintus ac yn lledaenu’n gyflymach na’r un gwreiddiol.

Y prynhawn yma, soniodd y Prif Weinidog am y patrwm lledaeniad yn Llundain a de ddwyrain Lloegr, sydd wedi’i gysylltu â’r math newydd hwn o coronafeirws.

Mae hyn yn hynod gyson â’r cyflymu yn y broses drosglwyddo yng Nghymru, a’r cyfraddau uchel o achosion a welsom yn yr wythnosau diwethaf. Mae’r dystiolaeth ddiweddaraf yn awgrymu bod y math newydd hwn yn bodoli ledled Cymru.

Drwy gydol yr argyfwng iechyd cyhoeddus, bu’n rhaid i ni ymateb yn sydyn i’r newidiadau cyflym sydd wedi bod yn nodweddiadol o’r coronafeirws. Heddiw, cafwyd gwybodaeth newydd a bu’n rhaid i ni ymateb yn syth.

Y prynhawn yma, cyfarfu’r Cabinet i drafod y datblygiad newydd hwn yn y pandemig, sy’n peri cryn ofid. Clywsom y cyngor diweddaraf gan ein huwch gynghorwyr meddygol a gwyddonol, gan gynnwys am yr effaith ar ein GIG.

Mae’r sefyllfa’n eithriadol o ddifrifol. Felly, yr ydym wedi dod i’r penderfyniad anodd i gyflwyno ynghynt y cyfyngiadau lefel rhybudd pedwar, yn unol â’r camau sy’n cael eu gweithredu yn Llundain a de ddwyrain Lloegr.

Daw’r cyfyngiadau newydd i rym o hanner nos heno yn hytrach nag yn ystod cyfnod y Nadolig.

Bydd hyn yn golygu y bydd manwerthu nad yw’n hanfodol, gwasanaethau cyswllt agos, campfeydd, canolfannau hamdden, llety a lletygarwch, yn cau ar ddiwedd masnachu heddiw.

O hanner nos ymlaen, bydd cyfyngiadau aros adre yn dod i rym.

Fe fydd angen i bobl sy’n aros mewn llety gwylie yng Nghymru wneud trefniadau i adael a dychwelyd adref cyn gynted ag y bo modd.

Yn anffodus, mae’n rhaid i ni hefyd edrych eto ar y trefniadau ar gyfer y Nadolig – ni allwn adael pobl yn agored i’r risg ddaw o’r math newydd, mwy ffyrnig hwn o’r coronafeirws.

Felly byddwn yn newid y rheolau presennol sy’n caniatáu i ddwy aelwyd ddod ynghyd i ffurfio swigen Nadolig dros gyfnod o bum niwrnod. Fe gaiff hyn ei ganiatáu ar Ddydd Nadolig yn unig.

For More Great News Stories Click The Banner

Fe fydd aelwyd un person yn cael ymuno ag un aelwyd arall drwy gydol y cyfnod cyfyngiadau rhybudd lefel pedwar.

Er ein bod i gyd am osgoi tarfu pellach ar fusnesau a chynlluniau ar gyfer y Nadolig, ein prif ddyletswydd yw diogelu bywydau yma yng Nghymru

Ddoe, fe gyhoeddom ni £110 miliwn o gymorth pellach i gefnogi busnesau a effeithir gan y cyfyngiadau rhybudd lefel pedwar. Mae hyn yn ogystal â’r Gronfa Cyfyngiadau Busnes a’r gronfa lletygarwch. Fe wnawn bopeth o fewn ein gallu i sicrhau bod y cymorth yma ar gael cyn gynted â phosib i’r busnesau sydd ei angen.

Os daw cyllid ychwanegol i Gymru – o ganlyniad i benderfyniadau Llywodraeth y DU Ii gefnogi busnesau yn Llundain a de ddwyrain Lloegr yn ystod y cyfnod clo – fe fyddwn yn trosglwyddo hwn.

Mae’r math newydd hwn o’r feirws yn syndod ofnadwy arall yn y pandemig hir-dymor hwn.

Bellach mae gennym bandemig o fewn pandemig, argyfwng o fewn argyfwng.

Mae’n her arall y mae’n rhaid inni ei goresgyn. Ond byddwn yn ei goresgyn gyda’n gilydd.

Byddwn yn parhau i amddiffyn ein hunain a’n hanwyliaid, a gyda’n gilydd, byddwn yn cadw Cymru’n ddiogel.

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: