29th November 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cyfarwyddwr Addysg Sir Gâr yn diolch i rieni am eu cefnogaeth

MAE Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant Sir Gaerfyrddin, wedi anfon llythyr i ddiolch i rieni am eu holl gefnogaeth ers cau ysgolion oherwydd yr argyfwng Coronafeirws.

Yn y llythyr, talodd deyrnged i’r staff am eu holl waith caled hefyd, gan fynegi mor falch yr oedd o’r holl blant am y modd yr oeddent wedi ymateb mor dda ac wedi parhau â’u dysgu gartref.

“Rwy’n hynod falch o’r holl staff sy’n gweithio yn ein Gwasanaethau Addysg a Phlant, gan eu bod wedi delio â’r argyfwng hwn mewn ffordd broffesiynol gydag agwedd gadarnhaol,” meddai. “Hefyd rwy’n ymfalchïo yn ein plant a’n pobl ifanc anhygoel sydd wedi ymateb yn dda i’r newid mawr hwn ac sy’n dal i ddysgu’n frwdfrydig. Rwy’n gweld enghreifftiau gwych o’u gwaith arloesol ar y cyfryngau cymdeithasol bob dydd, ac rwy’n cael gwybod am y prosiectau rhagorol mae ein staff a’n disgyblion yn rhan ohonynt.”

Rhoddodd Mr Morgans sicrwydd i’r rhieni fod y Cyngor yn gwneud popeth yn ei allu i gefnogi staff a disgyblion yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Ysgrifennodd: “Gallaf eich sicrhau ein bod ni i gyd yn gwneud popeth yn ein gallu i helpu ein staff i gadw mewn cysylltiad â’n dysgwyr. Mae hwn yn gyfnod annifyr iawn i chi a’ch plant, yn enwedig y rheiny sydd i fod i sefyll arholiadau, sy’n gadael ysgol, neu sy’n symud i ysgol newydd yn ddiweddarach eleni. Gallwch fod yn dawel eich meddwl y byddwn yn parhau i wneud popeth posibl i gefnogi ein disgyblion.”

Diolchodd i’r ysgolion am eu cadernid gan bwysleisio mor bwysig oedd hi i rieni ac ysgolion gadw mewn cysylltiad.

Hefyd roedd gan Mr Morgans gyngor i rieni ar yr hyn y gallent ei wneud gartref i helpu eu plant, sydd heb os yn colli eu ffrindiau a threfn a strwythur mynd i’r ysgol.

Trafododd y cynlluniau sydd wedi cael eu rhoi ar waith i helpu rhieni i roi cymorth i’w plant barhau i ddysgu gartref, gan gysylltu â Chynllun Dysgu o Bell Sir Gaerfyrddin, sy’n nodi’r ffordd ymlaen ar gyfer dysgu yn Sir Gaerfyrddin yn ystod yr argyfwng Coronafeirws.

Gan na fydd athro yn y cartref, pwysleisiodd y byddai ysgolion yn gosod gwaith a gweithgareddau na fyddai angen lefelau uchel o gymorth na mewnbwn ar eu cyfer; ac na ddylai rhieni geisio ‘ail-greu’ diwrnod ysgol arferol.

Ychwanegodd: “Nid yw’n glir eto pryd y bydd ysgolion yn ailagor i’n plant a’n pobl ifanc, ond ni fydd hynny’n digwydd hyd nes y gellir gwneud hynny’n ddiogel.”

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: