29th July 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

BYDD angen i bob busnes fferm a choedwigaeth sydd â throsiant trethadwy sy’n uwch na’r trothwy cofrestru ar gyfer TAW, sef £85,000 y flwyddyn, gadw eu cofnodion yn electronig, gan ddefnyddio meddalwedd weithredol sy’n gydnaws â Gwneud Treth yn Ddigidol (MTD), o 1 Ebrill 2019 ymlaen.

Mae’r trothwy cofrestru TAW hwn yn eithrio’r Taliad Sylfaenol ac unrhyw gymorthdaliadau neu grantiau amaethyddol eraill, gan fod cymorthdaliadau tu allan i gwmpas TAW y DU.

Bydd angen i fusnesau sydd â throsiant trethadwy dros £85,000 yn y 12 mis a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019 naill ai: creu eu ffurflen TAW yn ddigidol gan ddefnyddio meddalwedd pontio sy’n cysylltu â thaenlen excel neu defnyddio meddalwedd priodol neu cyfarwyddo cyfrifydd neu gynghorydd busnes i wneud hyn ar eu rhan.

Mae’r ddeddfwriaeth newydd yn effeithio ar yr holl ffurflenni TAW sy’n dechrau ar ôl 1 Ebrill 2019, os yw’ch busnes yn fwy na’r trothwy o £85,000

Bydd Cyswllt Ffermio, trwy ei raglen hyfforddi TGCh yn darparu cyfres o weithdai TG ledled Cymru, i baratoi busnesau ar gyfer y newid o gadw cofnodion â llaw i ddigidol a pharatoi ar gyfer ffurflenni TAW ar-lein.

Bydd pob un o’r gweithdai dwy awr o hyd, gyda hyd at 20 yn mynychu pob un, yn dangos ystod o’r pecynnau meddalwedd sydd fwyaf addas ar gyfer busnesau diwydiannau’r tir.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Byddwch yn dysgu p’un a fyddech chi’n hyderus i ddefnyddio’r feddalwedd hon eich hun, neu a fyddech chi’n dymuno gofyn i gyfrifydd neu gynghorydd busnes wneud hynny ar eich rhan. Mae’n bosibl y byddai’r ffermwyr hynny sy’n cwblhau ffurflenni TAW gan ddefnyddio taenlenni Excel hefyd yn dymuno ystyried rhai o’r dewisiadau meddalwedd pontio, a bydd y gweithdai yn rhoi arddangosiad ymarferol er mwyn i chi benderfynu beth sydd ei angen ar eich busnes.

Am ragor o fanylion ynglŷn â rhaglen TGCh Cyswllt Ffermio, sydd wedi’i ariannu’n llawn, gan gynnwys opsiwn i dderbyn ymweliadau un i un ar y fferm a gweithdai ledled Cymru, bydd angen i chi gwblhau ffurflen ‘datganiad o ddiddordeb’ sydd ar gael ar y wefan: www.llyw.cymru/cyswlltffermio.

Am ragor o fanylion ynglŷn â’r ddeddfwriaeth newydd, ewch i wefan GOV.UK.

For More Great News Stories Click The Banner
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: