DYWEDODD un o’r cyplau cyntaf yn Sir Gaerfyrddin i briodi ar ôl codi’r cyfyngiadau symud y bu ‘pawb yn gwenu ac yn chwerthin’ er gwaethaf y mesurau ychwanegol sydd ar waith oherwydd Covid-19.

Mae Llywodraeth Cymru wedi caniatáu i seremonïau priodas ailddechrau mewn swyddfeydd cofrestru ac addoldai, ac ar ôl gohirio eu priodas oherwydd y cyfyngiadau symud, Sascha ac Alex Docwra o Drefach Felindre oedd un o’r cyplau cyntaf i aildrefnu eu seremoni.

Gwnaethant briodi yn Swyddfa Gofrestru Caerfyrddin gyda dau dyst yn unig, a dywedodd y ddau fod tîm gwasanaethau cofrestru Cyngor Sir Caerfyrddin wedi helpu i wneud eu diwrnod yn hamddenol ac yn gofiadwy er gwaethaf yr amgylchiadau.

Bu’n rhaid i’r cwpl, sydd wedi bod gyda’i gilydd ers saith mlynedd, ddiheintio eu dwylo cyn mynd i mewn yn ogystal â gwisgo menig i lofnodi’r gofrestr.

“Erbyn diwedd y gwasanaeth roedd amgylchedd rhyfedd ac anghyfarwydd mesurau Covid-19 wedi diflannu o’n meddyliau ac roeddem wedi mwynhau’r seremoni – roedd pawb yn gwenu ac yn chwerthin ar y diwedd,” meddai Sascha.

“Roedd yn deimlad rhyfedd cerdded i mewn i’r swyddfa gofrestru yn fy ffrog briodas a gorfod defnyddio’r hylif diheintio dwylo a chymryd pâr o fenig.

“Oherwydd y coronafeirws, dim ond dau dyst a ganiatawyd i ni, a dim ymgynnull y tu allan, felly roedd y seremoni yn un fach gydag un o fy nwy ferch, sy’n byw yn lleol, a’i chariad.

“Mae’r mesurau hyn ar waith am y tro i amddiffyn pob un ohonom ac roeddem yn hynod ddiolchgar ein bod o’r diwedd wedi gallu priodi.”

Mae Alex, cogydd mewn cartref gofal preswyl, a Sascha, ymchwilydd i’r farchnad, wedi diolch i’r tîm gwasanaethau cofrestru am helpu i’w gwneud yn gartrefol, gan ganiatáu iddynt fwynhau eu seremoni.

“Rydyn ni am ddiolch i dîm y gwasanaethau cofrestru – roedden nhw’n hynod galonogol a hapus. Fe wnaethant fy helpu i deimlo’n gartrefol yn gyflym, cawson ni groeso ac fe wnaethant ein helpu i ymlacio er gwaethaf y cyfyngiadau.

For More Great News Stories Click The Banner

“Hwn oedd eu diwrnod cyntaf yn cynnal seremonïau sifil eto ac roeddwn yn llwyr ddeall ein bod i gyd yn teimlo’n bryderus ar y dechrau, ond erbyn diwedd y gwasanaeth roeddem i gyd yn teimlo’n fwy hamddenol.”

Mae tîm gwasanaethau cofrestru Sir Gaerfyrddin yn gweithio gyda dros 300 o gyplau a oedd yn gorfod gohirio ac aildrefnu priodasau a phartneriaethau sifil oherwydd y cyfyngiadau symud.

Maent hefyd yn cynghori cyplau sy’n disgwyl cynnal seremonïau mewn lleoliadau cofrestredig, fel gwestai, na chaniateir iddynt ailddechrau cynnal gwasanaethau o hyd.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol dros y gwasanaethau cofrestru: “Ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin, hoffwn longyfarch Mr a Mrs Docwra a dymuno pob hapusrwydd iddynt gyda’i gilydd.

“Roedd ein tîm gwasanaethau cofrestru mor falch pan ddiolchodd y cwpl iddynt am bopeth a wnaethant i’w cefnogi ar eu diwrnod arbennig – rwy’n siŵr bod y teimladau hyn yn cael eu hadleisio gan gyplau eraill y maen nhw wedi’u cefnogi.

“Gyda rhai cyfyngiadau’n dal i fod ar waith,   a nifer o gofrestriadau yn aros i’w cwblhau oherwydd Covid-19, mae’r tîm yn gweithio’n eithriadol o galed i helpu cannoedd o deuluoedd a diolchaf iddynt hefyd am bopeth a wnânt.”

Mae’r tîm yn cysylltu â’r rheiny sydd wedi gorfod gohirio eu seremonïau, neu sydd wedi bwcio seremonïau dros y misoedd nesaf, i drafod y trefniadau.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar gael ar wefan y Cyngor www.sirgar.llyw.cymru, neu mae modd gwneud ymholiadau dros y ffôn yn ystod oriau swyddfa ar 01267 228210.

,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online