Cwblhau Gorllewin Caerfyrddin erbyn diwedd y flwyddyn

BYDD gwaith yn ailddechrau yr wythnos hon ar ail gam cynllun trafnidiaeth Gorllewin Caerfyrddin a fydd yn costio £5 miliwn.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi dod i gytundeb ynghylch caffael y darn allweddol terfynol o dir ac yn dweud y dylai’r cynllun gael ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn.

Hefyd mae Gorchymyn Prynu Gorfodol wedi cael ei roi i’r Cyngor dros yr holl dir sydd ei angen, i sicrhau y gellir cwblhau’r ffordd, o ystyried diffyg cytundeb ag un neu ddau dirfeddiannwr.

Bydd y ffordd yn cysylltu’r A40 ger Travellers Rest â Ffordd y Coleg, gan ddarparu mynediad uniongyrchol i’r rhwydwaith cefnffyrdd ar gyfer safleoedd cyflogaeth allweddol sef Parc Dewi Sant, Hafan Derwen Bwrdd Iechyd Hywel Dda a champws Caerfyrddin Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Bydd y ffordd newydd hefyd yn gwasanaethu pencadlys newydd S4C, sef Yr Egin, sy’n brosiect mawr ar gyfer Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

Mae Gorllewin Caerfyrddin wedi’i nodi’n safle strategol yng Nghynllun Datblygu Lleol y Cyngor ac mae wedi cael ei ddynodi ar gyfer datblygiad defnydd cymysg gan gynnwys 1,100 o dai newydd, ysgol gynradd, lle cyflogaeth, canolfan siopa fach, man agored a thai fforddiadwy. Cwblhawyd cam cyntaf y cynllun ym mis Hydref a oedd yn cynnwys agor cyffordd newydd yn Heol Ffynnon Job, gosod gwasanaethau a ffurfio llwybr y ffordd. Hefyd, mae pont fwa newydd wedi cael ei hadeiladu dros Nant Tawelan.

Ers hynny mae trafodaethau wedi bod ar waith rhwng y Cyngor a’r tirfeddianwyr i ganiatáu i’r ail gam gael ei gwblhau.

We Provide A FREE Local News Service

Help Support Local News today Thank You

 

Mae’r Cyngor bellach wedi cyfarwyddo ei gontractwyr, Alun Griffiths (Contractors) Ltd, i fwrw ymlaen â’r gwaith.

Mae cytundeb cynllunio, a fydd yn rhyddhau £2.4 miliwn o gyllid tuag at y cynllun fel rhan o’r caniatâd cynllunio i godi 250 o dai, hefyd wedi cael ei gymeradwyo.

Mae’r cytundeb hefyd yn darparu ar gyfer tai fforddiadwy a mannau chwarae.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae hwn yn gynllun trafnidiaeth enfawr a fydd yn gwella’r rhwydwaith ffyrdd ac yn ategu nifer o gynlluniau datblygu allweddol sydd ar y gweill ar gyfer Gorllewin Caerfyrddin. Rydym yn falch iawn o gael cyfarwyddo ein contractwyr i fwrw ymlaen â’r gwaith.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor:  “Mae’r datblygiad hwn yn cynnig manteision economaidd sylweddol i’r sir, nid yn unig o ran y gwaith a’r cyfleoedd hyfforddiant y mae’n eu creu yn ystod y cyfnod adeiladu, ond o ran agor cysylltiadau newydd ar gyfer busnes yn y tymor hir.”

Cymraeg