Cronfa Cymorth Digwyddiadau

Cronfa Cymorth Digwyddiadau

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio cylch cyntaf ei Gronfa Cymorth Digwyddiadau drwy gefnogi 14 digwyddiad ar draws y sir.

Ymhlith yr ymgeiswyr llwyddiannus sy’n elwa o’r gronfa y mae digwyddiadau sy’n amrywio o Hyrwyddo Gŵyl Taith Prydain i ddathlu’r ras feicio genedlaethol enwog sy’n dod i’r sir ym mis Medi, i Sioe Laeth Cymru a charnifal â thema Blwyddyn y Môr yn Nhalacharn.

Mae mwy na £12,000 wedi’i glustnodi ar draws y 14 digwyddiad yn y cylch cyntaf.

Er mwyn bod yn gymwys, mae’n rhaid i ymgeiswyr fodloni meini prawf penodol megis cyflawni blaenoriaethau mewn strategaethau lleol a chenedlaethol a dangos sut y bydd eu digwyddiad o fudd i’r economi leol.

Y llynedd, dyfarnwyd y gronfa o £20,000 i 16 o ddigwyddiadau a gyfrannodd dros £1.17 miliwn i economi’r sir.

We Provide A FREE Local News Service

Help Support Local News today Thank You

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Rydym yn cydnabod pwysigrwydd digwyddiadau o ran cefnogi ein cymunedau a’n trefi, y cyfraniad y gallant ei wneud i’r economi lleol a’r modd y maent yn denu ymwelwyr i Sir Gaerfyrddin.

“Mae’r gronfa hon ond un o’r ffyrdd yr ydym yn cefnogi digwyddiadau yn ein sir sydd â’r mwyaf o botensial i gyflawni ein hamcanion.

“Rydym yn annog y rheini sydd â diddordeb ac sy’n bodloni’r meini prawf i wneud cais.”

Click To Donate

Cymraeg