Friday, December 9, 2022

Cosbi rhieni am bresenoldeb gwael plant

MAE pedair set o rieni o Sir Gaerfyrddin wedi cael eu cosbi am fod presenoldeb eu plant yn yr ysgol yn wael.

Os bydd plentyn o oedran ysgol gorfodol sy’n ddisgybl cofrestredig mewn ysgol yn colli’r ysgol yn rheolaidd, mae ei riant yn euog o drosedd.

Cyngor Sir Caerfyrddin sydd wedi arwain yr erlyniadau, a glywyd yn Llys Ynadon Llanelli.

Ni all y rhieni gael eu henwi am resymau cyfreithiol.

Cafodd un cwpl, a bleidleisiodd yn euog drwy’r post, ddirwy o £20 yr un a gorchymyn i dalu gordal dioddefwr o £30. Ni chawsant eu gorchymyn i dalu unrhyw gostau oherwydd rhesymau modd.

Plediodd cwpl arall yn euog yn y llys a chael dirwy o £35 yr un a gorchymyn i dalu  gordal dioddefwr o £30. Ni chawsant eu gorchymyn i dalu unrhyw gostau oherwydd rhesymau modd.

Roedd y trydydd cwpl wedi cael dirwy a ddaeth i gyfanswm o £300, ynghyd â gorchymyn i dalu gordal dioddefwr o £30 a £68 o gostau yr un.

Roedd y pedwerydd cwpl wedi cael dirwy o £660 yr un yn eu habsenoldeb, ynghyd â gordal dioddefwr o £66 a £68 o gostau.

Meddai’r Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Addysg: “Mae’n ddyletswydd ar bob rhiant neu warcheidwad i sicrhau bod eu plentyn yn mynychu’r ysgol ac yn cael addysg. Fel awdurdod, rydym ni’n gwneud ein gorau glas i geisio cefnogi teuluoedd sydd mewn sefyllfa anodd, a dim ond pan fetho popeth arall rydym ni’n mynd i’r llys.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: