29th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cofiwch – bydd diwrnodau casglu biniau yn newid dros gyfnod y Nadolig

Mae trigolion yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hatgoffa y bydd newidiadau i’r casgliadau sbwriel/deunyddiau ailgylchu dros gyfnod y Nadolig.
Bydd y casgliadau fel a ganlyn:

Diwrnod Casglu Arferol
Diwrnod Casglu dros gyfnod y Nadolig

 

 

 

Bydd y trefniadau casglu arferol ar waith bob diwrnod arall. Yn ogystal mae’r newidiadau hyn yn effeithio ar gwsmeriaid gwasanaeth gwastraff masnach y cyngor. Mae llawer mwy o sbwriel yn dueddol o gael ei gynhyrchu ar yr adeg hon o’r flwyddyn felly mae pobl yn cael eu hannog i geisio ailgylchu cymaint â phosibl. Dylid defnyddio bagiau glas i ailgylchu eich holl boteli plastig, caniau a ffoil e.e. casys mins peis, cardbord, papur lapio a chardiau. Dylai unrhyw wastraff bwyd Nadolig fynd yn eich biniau bwyd gwyrdd ar gyfer compostio.

Gellir ailgylchu poteli a jariau gwydr mewn banciau ailgylchu gwydr; ewch i’r tudalennau ailgylchu ar sirgar.llyw.cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Rydym eisiau atgoffa pobl ynghylch y newidiadau i’r casgliadau dros gyfnod y Nadolig. Yn ogystal mae’n bwysig atgoffa pobl am y bagiau glas fydd yn cael eu dosbarthu. Y gobaith yw y bydd hyn yn ei gwneud hi’n haws i bobl ailgylchu mwy fyth.

“Byddem hefyd yn annog pobl i ddefnyddio’r biniau bwyd oherwydd gwastraff bwyd yw swm sylweddol o’r gwastraff sy’n mynd i safleoedd tirlenwi ar hyn o bryd.”

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Hefyd, bydd newidiadau i oriau agor y canolfannau ailgylchu dros gyfnod y Nadolig.

Mae Canolfannau Ailgylchu Trostre (Llanelli), Wernddu (Rhydaman), Nant-y-caws (Caerfyrddin) a Hendy-gwyn ar Daf ar gau Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Mae’r Canolfannau ar agor rhwng 8.30am a 12 canol dydd Noswyl Nadolig a Nos Galan a bydd oriau arferol yn berthnasol ar bob diwrnod arall.

Bydd y rheiny sy’n ailgylchu eu coeden Nadolig yn unrhyw un o’r canolfannau yn derbyn bag o Gompost Hud Myrddin am ddim.

· I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.sirgar.llyw.cymru

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: