Chwilio am safle arall i Ysgol newydd Dewi Sant

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin yn chwilio am safle newydd i ddarparu adeilad ysgol modern ar gyfer Ysgol Dewi Sant, Llanelli.

Yn dilyn trafodaethau manwl gyda llywodraethwyr ysgol ddydd Llun, bydd y Cyngor yn datblygu ffordd newydd o symud ymlaen ar gyfer y cynllun.

Mae cynlluniau presennol i adeiladu ysgol newydd ar gae Llanerch wedi’u gohirio wrth i drafodaethau manwl barhau ynghylch addasrwydd y safle, a gafodd ei nodi fel lleoliad a ffefrir.

Mae’r Cyngor eisoes wedi dechrau ar ymarfer i nodi safle arall.

Cymeradwywyd cynllun Ysgol Dewi Sant gan Lywodraeth Cymru ym mis Mai 2018, fel rhan o gam cyntaf Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor.

Cafodd cais am faes pentref ar gyfer cae Llanerch ei ystyried a’i wrthod yn 2018, ac wedyn cyhoeddwyd hysbysiad stop gan Lywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2019 gan atal caniatâd cynllunio rhag cael ei gymeradwyo.

Yn ogystal, roedd angen arolygon technegol manwl eraill sydd wedi achosi oedi pellach.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg: “Rydym yn siomedig nad oes modd i ni adeiladu ar y safle a ffefrir gennym. Ar ôl ystyried y sefyllfa ddiweddaraf, rydym wedi dod i’r casgliad mai’r ffordd orau ymlaen yw nodi safle arall. Nid yw’r penderfyniad wedi bod yn hawdd, ac mae wedi’i gymryd o ddifrif. Rydym yn ymwybodol bod hyn yn rhwystredig i rieni, disgyblion a staff.

“Mae cyllid ac adnoddau sylweddol wedi’u buddsoddi yn y cynllun hwn, ond er mwyn gwneud cynnydd a rhoi amgylchedd dysgu i ddisgyblion a staff y maent yn ei haeddu, mae’n bosibl y bydd ein hymdrechion yn cael eu buddsoddi’n well drwy nodi safle arall.

“Rydym eisiau bwrw ymlaen â’r cynllun hwn cyn gynted â phosibl, ac rydym eisoes yn edrych ar safleoedd eraill.”

Bydd Bwrdd Gweithredol y Cyngor yn cyfarfod yn fuan i gytuno i sicrhau cyllid ar gyfer y cynllun o ail gam grant Llywodraeth Cymru, a ddechreuodd ym mis Ebrill 2019.

Er mwyn sicrhau nad yw’r arian a ddyrannwyd yn wreiddiol ar gyfer y prosiect yn cael ei golli, byddai’r cyllid yn cael ei ailddyrannu i brosiect ysgol arall yn Sir Gaerfyrddin sydd wedi gwneud mwy o gynnydd.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae prosiect Ysgol Dewi Sant yn parhau i fod yn flaenoriaeth uchel i’r Bwrdd Gweithredol – mae’r disgyblion a’r staff yn haeddu amgylchedd dysgu modern i barhau â hanes balch yr ysgol. Rydym yn rhannu rhwystredigaeth yr ysgol o ran yr oedi, ond rydym yn gobeithio y gallwn gael y cynllun hwn yn ôl ar y trywydd iawn cyn gynted â phosibl.”

Dywedodd Corff Llywodraethu Ysgol Gymraeg Dewi Sant: “Mae’r newyddion nad yw Cyngor Sir Caerfyrddin bellach yn bwrw ymlaen ag adeilad ysgol newydd yn Llanerch yn siomedig ac yn rhwystredig iawn i ni fel corff llywodraethu. Roeddem yn edrych ymlaen yn fawr at yr hyn y byddai adeilad ysgol newydd yn Llanerch wedi’i gynnig i ni fel ysgol ac hefyd i gymuned ehangach yr ysgol.
“Ein ffocws bellach yw cefnogi’r disgyblion, yr athrawon a’r pennaeth i gynnal y safon uchel o addysg a geir yn un o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg hynaf Cymru sy’n cael ei hariannu gan awdurdod lleol.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Rob James, yr Aelod dros ward Lliedi ac un o Lywodraethwyr yr Ysgol: “Mae gan Ysgol Dewi Sant enw rhagorol, nid yn Llanelli yn unig, ond ar draws Cymru, gan mai hi oedd yr ysgol cyfwng Cymraeg gyntaf i gael ei chynnal gan awdurdod lleol. Mae pawb sy’n gysylltiedig yn dymuno sicrhau bod ysgol yr 21ain ganrif yn cael ei hadeiladu er mwyn galluogi’r ysgol i barhau i ffynnu, ac fel aelod lleol ac un o lywodraethwyr Ysgol Dewi Sant, byddaf yn gweithio gyda swyddogion y cyngor, yr ysgol, y disgyblion, y rhieni a phreswylwyr i sicrhau ein bod yn nodi safle addas cyn gynted â phosibl.”

Editor

From Llanelli Wales. Worked in education and media for most of my career. Now working as a freelance journalist. Interested in World events, politics, education. Specialist area is social and journalistic photography.
Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: